English | العربية

התהליך להסדרת ההתיישבות הבדואית בהר הנגב – חזרה לנקודת ההתחלה!

בשנים 2006-2005 החלה לקדם מינהלת הבדואים דאז תכנית לריכוז ההתיישבות הבדואית בהר הנגב בנקודת יישוב אחת, המאוכלסת ביותר: עבדה, אשר ממוקמת מצפון-מערב לגן לאומית עבדת. החלה, אך לא קידמה.

כעבור כמה שנים, ב-2012, הרצון לרצות גורמים בעלי עניין שונים הוביל לכך שנקודת היישוב הועתקה צפונה לרמת ציפורים ובמסגרת זאת קודמה תכנית מתאר מחוזית להקמת יישוב בדואי חדש. מטרת היישוב נותרה בעינה: ריכוז כל האוכלוסייה באותה נקודת יישוב. בעקבות התנגדות שהגישה קבוצת תושבים שהיו מיועדים להעתקת מקום המגורים שלהם יחד עם 'במקום', האגודה לזכויות האזרח והפורום לדו-קיום בנגב, נקבע שיש לבחון את התכנית מחדש. הבחינה מחדש נערכה בהובלת מינהל התכנון במהלך 2015 ומסקנותיה היו כי יש להעדיף את המיקום של עבדה כמוקד התיישבות עיקרי, ובמקביל למצוא פתרונות נקודתיים עבור מוקדי המשנה הגדולים יותר בהם יכולה להמשיך להתקיים פעילות חקלאית-תיירותית. בסופו של דבר, ובעקבות לחץ שהפעילה הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב, הצעה זאת נדחתה בדיון שהתקיים בסוף דצמבר 2015 ולמעשה הרשות להסדרה יכלה לקדם את התכנית המפורטת של רמת ציפורים באופן מיידי, אך לא קידמה.

רק כעבור שנתיים החלה הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב בקידום תכנית מפורטת עבור היישוב החדש ברמת ציפורים. לקראת סוף 2017 התקיים כנס מרשים בו הכריזה הרשות על הכנת התכנית המפורטת שתלווה בתהליך יסודי של שיתוף ציבור. אבל כמו שכבר קרה בעבר – החלה, אך לא קידמה.

בתחילת שנת 2018 היו שמועות לפיהן הרשות להסדרה מתכוונת לזנוח את הרעיון להקים את היישוב ברמת ציפורים ולהעביר את מוקד היישוב בחזרה לעבדה. בחודש יולי האחרון התקיים דיון ראשון בעניין בוועדה המחוזית דרום. כעת ממתינים להמשך ההליך התכנוני החדש שנמצא בראשית דרכו, אשר ייחייב בין היתר דיונים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הפקדה של תכנית מתאר מחוזית חדשה, דיון בהתנגדויות, ועוד. יש לקוות שהחזרה לנקודת ההתחלה אחרי למעלה מ-12 שנים תהיה נקודת מפנה ביחסים שבין רשויות המדינה לבין האוכלוסייה הבדואית בהר הנגב, ושהפעם אכן תקודם תכנית שתתאים לצרכים של כל אחת מן הקבוצות השונות במרחב זה.