English | العربية

מועאויה

english homework help

התנגדויות, נובמבר 2013 ודצמבר 2014

קבוצת תושבים מהכפר מועאויה שבוואדי עארה, בסיוע עמותת 'במקום', הגישו לועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה התנגדות לתכנית המתאר המקומית עבור הכפר, תכנית מס' ענ/984, אותה מקדם משרד הפנים.  המתנגדים הם קבוצת תושבים מהכפר מועאויה, אשר מבקשים לשמור על האינטרסים של כלל תושבי הכפר במסגרת תכנית המתאר המקומית. הדאגה נובעת בעיקר לאור הפער הקיים בין המציאות הנוכחית ביישוב לבין הפתרונות המוצעים בתכנית המתאר המוצעת, אשר אינם תורמים למציאת פתרון למחסור בעתודות קרקע לפיתוח מקומי שיהיה תואם את צרכי התושבים והיישוב בשנות ה-2000. ההתנגדות מוגשת על ידי התושבים מתוך נקודת מבט ציבורית, כמי שיצטרכו להתמודד מדי יום עם השלכותיה של תכנית המתאר המוצעת. dissertation helps

הכפר מועאויה – רקע

מועאיוה הוא כפר ערבי באזור ואדי עארה המונה כיום כ-3,500 תושבים המשתייכים לשתי משפחות עיקריות: מחאמיד ואגבאריה, שמקורן בעיר אום אלפאחם הסמוכה. לאחר 1948 הגיעו לכפר גם פליטים מכפרים סמוכים מהאזור. בסביבת הכפר מועאיוה ישנם מקורות מים רבים, מעיינות וערוצים, ולכן התושבים המקוריים עסקו בחקלאות, הן שלחין ומטעים והן ברעיית צאן. אמנם היום חלק גדול מהתושבים עובדים בעבודות מחוץ לכפר ורק מעטים ממשיכים לעסוק בחקלאות, אבל עדיין ישנם משפחות שמחזיקות דירים ורפתות בחצר הבתים.

הכפר בנוי על גבי שלוחה שעולה מכיוון מערב למזרח מגובה של כ-220 מ' מעל פני הים עד כ-260 מ' מעל פני הים. היותו מבודד יחסית מיישובים אחרים בוואדי עארה הופך אותו לנקודת חן הרחק מהמוקדים הסואנים הסמוכים לכביש 65 ומצד שני במרכז של שדות חקלאיות ויערות.

מבחינה מוניציפאלית, מאז שנת 1995 מועאיוה מהווה חלק מהמועצה המקומית בסמ"ה, יחד עם שני יישובים נוספים שאין ביניהם כל קשר טריטוריאלי: ברטעה ועין א-סהלה. נציין כי מבנה מוניציפאלי מסוג זה פוגע ביישובים המאוגדים בתוכו והוא ייחודי ליישובים ערבים במפת השלטון המקומי בישראל. הכפר מועאיוה נפגע במיוחד היות והוא מרוחק באופן משמעותי משני היישובים האחרים שבתחום המועצה המקומית בסמ"ה ולעומת זאת קרוב הרבה יותר למוקדי אוכלוסייה אחרים שבמרחב ואדי עארה.

תכנית המתאר המקומית

תכנית המתאר מס' ענ/984 לכפר מועאויה נועדה לתקן מצב תכנוני לא סביר לפיו תכנית המתאר התקפה של הכפר, ג/959 אשר קיבלה תוקף לפני למעלה מ-30 שנה, בחודש ינואר 1983, כבר אינה יכולה לתת מענה לצרכי התושבים. התכנית המוצעת נערכה בעקבות תכנית אב לשלושת היישובים של המועצה המקומית בסמ"ה, שהכנתה החלה לפני למעלה מעשור ואומצה על ידי הוועדה המחוזית חיפה בשנת 2004. בחודש יוני 2007 הוגשה תכנית המתאר ענ/984 למוסדות התכנון וכעבור שלושה חודשים, בחודש ספטמבר 2007 הוחלט להפקיד אותה לעיון הציבור. רק כעבור שש שנים התכנית הופקדה בפועל.

למרות שהתכנית המוצעת מבקשת להרחיב את כלל השטחים המיועדים לפיתוח (ללא שטחים חקלאיים או שטחי יער) במועאויה מ-514 דונם (מתוכם 389 דונם למגורים) עד כדי 976 דונם (מתוכם 651 דונם למגורים חלקם בשילוב מסחר), התכנית המופקדת אינה נותנת מענה לכלל הצרכים התכנוניים של התושבים. התכנית אינה מאפשרת פיתוח ראוי ומושכל של היישוב ואינה מתמודדת עם המצב הייחודי שלו מבחינת המאפיינים הפיזיים, אופי הבעלות על הקרקע וגורמים אחרים.

עיקרי הטענות שהועלו בהתנגדות:

  1.  העדר אופק תכנוני שנובע משנת יעד קרובה מדי וגודל אוכלוסייה לתכנון שלא תואם את צרכי התושבים, ומתבטא במחסור של קרקעות לפיתוח מקומי.
  2. חוסר התייחסות למצב ייחודי מבחינת בעלויות הקרקע בישוב, היות וחלק משמעותי מהן נמצאות בבעלות של אנשים שמתגוררים באום אלפאחם. למרות זאת, מעל 10% מהקרקעות המיועדות לפיתוח בתכנית המוצעת אינן שייכות לתושבי מועאויה ולכן אינן זמינות לפיתוח עבור תושבי המקום.
  3. העדר קרקעות מדינה לטובת תושבים שהם מחוסרי קרקע.
  4.  מערכת דרכים שאינה מתייחסת לטופוגרפיה ולחלוקת מגרשים מוסכמת בין בעלי הזכויות בקרקע.
  5. תכנון יתר של ערוץ נחל משני שחוצה את הכפר אשר גורע שטחים יקרי ערך לבנייה למגורים או להמשך עיסוק בחקלאות.
  6. בעיות פרוצדוראליות שבאחריות משרד הפנים אשר פוגעות באפשרויות להרחיב את הפיתוח של הכפר לכיוון צפון כפי שהומלץ במסגרת תכנית האב שהוכנה לפני הכנת תכנית המתאר המקומית.

בנוסף להתנגדות הנזכרת לעיל, הוגשו התנגדויות של בעלי קרקע פרטיים ושל מרכז עדאלה.

ההחלטה בדיון בהתנגדות לתכנית המתאר המקומית: הדיון בהתנגדות התקיים בחודש מאי 2014 ההחלטה בהתנגדויות לתכנית המתאר המקומית ענ/984 התקבלה בחודש נובמבר 2014. בהחלטה נדחו מרבית הטענות שהועלו ביחס לצורך להרחיב את השטח המיועד לפיתוח מקומי, מכיוון שנושאים אלה אמורים לקבל מענה במסגרת תיקון מס' 7 לתכנית המתאר המחוזית. כן התקבלו הטענות בעניין תכנון היתר של רוחב רצועת הנחל שחוצה את הכפר וניתנה הוראה בעקבות כך לצמצם באופן משמעותי את היקף השטחים הפתוחים שלאורך הנחל.

התיקון לתכנית המתאר המחוזית:

בטרם קבלת התשובה להתנגדויות לתכנית המתאר המקומית, הופקד להתנגדויות תיקון מס' 7 לתכנית המתאר המחוזית של מחוז חיפה, תמ"מ/6. תיקון זה נועד, בין היתר, להרחיב את תחום הפיתוח המקומי של מועאויה לכיוון צפון, אם כי באופן מצומצם שלא נתן מענה מספק לכלל הצרכים העתידיים של תושבי מועאויה.

מתוך הבנה כי כיוון ההתפתחות הטבעי של מועאויה הינו לכיוון צפון, הוחלט על ידי עמותת במקום בשיתוף עם קבוצת התושבים שלא לערער על ההחלטה בהתנגדויות לתכנית המתאר המקומית. יחד עם זאת, ומכיוון שהשטח שהוצע להרחבה לכיוון צפון במסגרת התיקון לתכנית המתאר המחוזית היה קטן מהצרכים של תושבי מועאויה לטווח זמן רחוק כמצופה מתכנית מתאר ברמה מחוזית, הוחלט כן להתנגד לתיקון של תכנית המתאר המחוזית. מטרת ההתנגדות היתה להרחיב את השטח המיועד לפיתוח בעוד כ-340 דונם, בעיקר על שטחים בבעלות מדינה על מנת לתת מענה לתושבים שאינם בעלי קרקעות המיועדות לבנייה בתחום תכנית המתאר המקומית ענ/984.

ההתנגדות לתכנית המתאר המחוזית הוגשה בחודש דצמבר 2014. בנוסף הוגשו התנגדויות של המועצה המקומית בסמ"ה ושל הוועדה המקומית מרחבית עירון.

הדיון בהתנגדויות לתיקון מס' 7 לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/6 התקיים בחודש פברואר 2015. ועדת ההתנגדויות החליטה לקבל באופן חלקי את ההתנגדויות לתכנית זאת וקבעה שיש להרחיב את השטח המיועד לפיתוח מקומי של הכפר מועאויה בשטח של כ-80 דונם ולכלול בתחומו את כל האדמות בבעלות מדינה שנמצאות בצמידות דופן למרקם הבנוי שלו. אמנם, שטחים אלה עדיין חייבים לעבור תהליכי תכנון מפורט ארוכים ומורכבים, כולל איחוד וחלוקה, בטרם יתאפשר לתושבים לקבל היתרי בנייה על פי חוק. יחד עם זאת, ההחלטה בהתנגדויות לתכנית המתאר המחוזית פותחת צוהר משמעותי לתכנון ארוך טווח ראוי של הכפר מועאויה אשר באמצעותו ניתן יהיה לתת מענה למחסור הקיים בקרקעות זמינות לפיתוח, בעיקר בבעלות ציבורית.

קישורים ומידע נוסף: