English | العربية

משפחת חואלד המורחבת – יישוב נופית

רקע

משפחת חואלד

משפחתו של אסמאעיל סלימאן חואלד מתגוררת בפאתי הישוב נופית על אדמות שבבעלותה עוד מימי השלטון הטורקי. משפחת חואלד המורחבת מונה 9 בתי אב ובהם קרוב ל-100 נפשות. למרות הימצאותו בתוך היישוב נופית, המתחם בו מתגוררת משפחת חואלד (כ-26 דונם) אינו מחובר לתשתיות באופן מסודר. קיים חיבור לרשת המים אך ללא רשת מים מסודרת בתוך המתחם או מערכת לאיסוף שפכים; אין חיבור לרשתות החשמל והטלפון למרות שקו חשמל מתח גבוה עובר בגבול המתחם, ובסמוך ניצב ארון תקשורת של חברת בזק. לאור זאת המשפחה מספקת לעצמה חשמל באמצעות גנראטורים ומשתמשת בטלפונים ניידים. בני המשפחה מקבלים שירותי חינוך, דת, בריאות, דואר, ושירותים אחרים בישוב בסמת טבעון הסמוך.

היישוב נופית

היישוב נופית תוכנן בשנות ה-80' של המאה הקודמת במרחק של כ-400 מטר ממתחם המגורים של משפחת חוואלד ובשנת 1987 החל אכלוס שלב א'. עשור מאוחר יותר, בשנת 1997, החל אכלוס שלב ב' ביישוב, אשר התפתח לכיוון מקום מגוריה של משפחת חוואלד ונצמד דופן אליו. כך, מוסדות התכנון של מדינת ישראל אישרו ועודדו את הרחבתו של היישוב נופית מבלי להתייחס למשפחה שמתגוררת בשטח שבבעלותה מזה עשרות שנים.

היבט התכנוני

החל משנת 2003 הוגשו על ידי המשפחה מספר תכניות במטרה להסדיר את מצבה התכנוני באופן ראוי, אך אלה נדחו פעם אחר פעם על ידי מוסדות התכנון ברמות השונות. הנימוקים שהוצגו בפניהם היו תכנוניים לכאורה: סתירה לתכניות ברמה המקומית, המחוזית וארצית.
בשנת 2008 הוגשה על ידם תכנית מתוקנת בהתאם להנחיות שקיבלו ממוסדות התכנון, כך שתהיה התאמה למצב התכנוני החל במקום. התכנית המתוקנת ביקשה ליצור 9 מגרשים לטובת 18 יחידות דיור בלבד בהתאם להוראות בינוי במגרשים הסמוכים ביישוב. מכיוון שהוועדה המקומית זבולון סירבה לדון בה, התכנית הוגשה ישירות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה.

עיקר הטענות של המועצה האזורית זבולון נגד תכניתה של משפחת חואלד היו כדלקמן:

  1. משפחת חואלד יכולה לעבור לכפר חואלד הסמוך
  2. שטח התוכנית מיועד לגן לאומי על פי תוכנית מתאר ארצית 8
  3. התכנית לא עומדת בתנאים שקבעה תמ"א 35 (בין היתר הצורך במיצוי עתודות קרקע קיימות בישוב נופית)
  4. שיקולי בעלות על הקרקע, והרלוונטיות הנודעת להם בתהליך התכנוני

פעילות במקום

בשלב של הגשת התכנית לוועדה המחוזית נוצר הקשר עם משפחת חואלד באמצעות תושב היישוב נופית שהתנדב לסייע לה. לאחר פגישות עם בני המשפחה ובחינת ההיבטים התכנוניים השונים של המקרה, הוכנה חוות דעת תכנונית אשר קבעה כי ביישוב נופית יש עתודות קרקע נוספות לפיתוח. לראייה, מקודמת מזה מספר שנים יוזמה לבנות שכונה חדשה בת כ-200 יח"ד (נופית ג'). חוות הדעת סתרה גם את הטענות נגד התכנית עקב אי התאמתה כביכול לתכנית המתאר המחוזית ותכנית המתאר הארציות וקבעה כי אין שוני מבחינה תכנונית בין השטח המבוקש לבנייה על ידי משפחת חואלד לבין השטח המוצע להקמת השכונה החדשה בת כ-200 יח"ד.
הוועדה המחוזית חיפה אימצה את הטענות של המועצה האזורית ודחתה אף היא תכניתה של משפחת חואלד בדיון שהתקיים בסוף שנת 2009. בעקבות זאת הוגש ערר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אשר קיבלה את הטענות שבחוות הדעת של במקום וקבעה בסוף שנת 2010 כי הנימוקים התכנוניים בגינם נדחתה התכנית אינם קבילים. יחד עם זאת, לאור הוראות מתוך תמ"א 35 הקשורות לאופן בו יש להגיש את התכנית, נדחתה התכנית של משפחת חואלד במתכונת בה קודמה ונתנה הוראה מפורשת לוועדה המקומית זבולון לקדם תכנית במתכונת המתאימה.
ההחלטה של ועדת העררים שאמצה את חוות הדעת התכנונית של במקום יצרה תלות תכנוני ברורה בין התכנית של משפחת חואלד לבין תכנית ההרחבה של הישוב נופית. לפיכך, לא ניתן יהיה לקדם תכנית להקמת כ-200 יחידות דיור ביישוב מבלי שיינתן פתרון תכנוני ראוי והולם למשפחת חואלד בתחום היישוב נופית.

עדכונים

מאז החלטת ועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לא קודמה תכניתה של משפחת חואלד על ידי הוועדה המקומית.
בחודש אוקטובר 2012 דנה המועצה הארצית בהתנגדויות שהוגשו לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/6 והתייחסה בהחלטתה בצורך לתת פתרון תכנוני למשפחת חואלד במסגרת היישוב נופית: "המועצה סבורה שיש לפעול לקידומו של מענה תכנוני למגורי תושבי חואלד, המצויים ברצף לשטח הפיתוח של היישוב נופית, וקוראת לעריכתה של תכנית מקומית שתאפשר זאת". משמעות דברים אלה היא, כי המשך פיתוח נופית תלוי במתן מענה תכנוני ראוי למשפחת חואלד בשטח שבבעלותה, במסגרת התכנית הכוללת של נופית.
המצב התכנוני ביישוב נופית, והתלות בין הרחבת היישוב לבין הסדרת המצב התכנוני של משפחת חואלד היה אחד הנושאים הבולטים שהתעוררו לדיון בקרב תושבי נופית בעת עריכת הבחירות המקומיות בחודש דצמבר 2012.
מאבקה של משפחת חואלד כיום הוא לא על התכנית שנדחתה, אלא על יישום ההמלצות של המועצה הארצית לתכנון ובניה, הקוראות למציאת פתרון תכנון למגורי המשפחה.

עדכונים – יוני 2018

לאחר הליך תכנון שנמשך זמן רב ובהתאם להסכם אליו הגיעו שני הצדדים, התקבלה ההחלטה לאשר את תכנית מספר 301-0340612, אשר מרחיבה את היישוב נופית במקביל להגדרת מתחם של 10 מגרשי מגורים לטובת בני משפחת חואלד כחלק מהיישוב נופית.

תכנית 301-0340612 מיישמת ברמה מפורטת את החלטותיהם של מוסדות התכנון ברמה ארצית ומביאה לפתרון מצב בלתי נתפס שהיה קיים מאז תחילת שנות ה-80'. היישוב נופית קם, אוכלס, התרחב והתפתח לצד הקרקעות של משפחת חואלד שגם נכללו בתוך הגדר ההיקפית שלו. למרות זאת, בני המשפחה נאלצו להמשיך להתגורר בצריפים מטים ליפול, ללא היתר, ללא חשמל או מים זורמים, ותחת איום מתמיד של צווי הריסה וקנסות כבדים. משפחת חואלד חיה כל אותן שנים ליד היישוב נופית בשכנות טובה עם תושביו, למרות שהליכי התכנון והפיתוח, כמו גם המשאבים הרבים שהמדינה השקיעה ביישוב, הותירו אותה מחוץ למערכות הדרכים והתשתית, ללא אפשרות לבנות על פי חוק. ליד, אבל בחוץ.

אנו מצפים כי הליכי הפיתוח ומתן ההיתרים להקמת הבתים החדשים של בני משפחת חואלד יהיו קצרים ויעילים ולא ייגרמו עוד עוול מיותר. אנו מקווים כי אישורה של התכנית החדשה לפיה בני משפחת חואלד יוכלו לבנות בתים לפי היתר כחלק בלתי נפרד מהישוב נופית, יהווה דוגמה למקרים דומים אחרים.

במקום תמשיך ללוות את משפחת חואלד בהיבטים תכנוניים.

מהתקשורת

"שכנים שקופים", הארץ, מאמר המערכת – 17.2.2013

"בסוף הבדואים עוד ירצו לשחות לנו בבריכה" , הארץ, 15.2.2013