English | العربية

בהתאם לחובה שנקבעה בחקיקה שהעבירה הממשלה במסגרת מאבקה לפגיעה בארגונים המבקרים את מדיניותה,

עמותת במקום מבקשת לציין כי היא ארגון שעיקר מקורות המימון שלו מתרומות מישויות מדיניות זרות.