English | العربية

פעילות > מרכז > תכנון וקהילה – נושאים כלליים

בין 2020 ל 922 – מדיניות התכנון ביישובים ערבים

מאת: סזאר יהודקין, מתכנן עמותת במקום, נובמבר 2016

מדיניות התכנון עבור היישובים הערבים השתנתה מספר פעמים לאורך השנים. כיום עומדת על הפרק החלטת ממשלה מס' 922, תכנית חומש אשר מקצה כ-15 מיליארד שקלים לפיתוח וקידום כלל ההיבטים של החברה הערבית, בין השאר בתחומים של תכנון ובנייה. נראה שאנחנו נמצאים בתחילתה של תקופה חדשה במדיניות התכנון כלפי היישובים הערבים, שמבחנה נמצא ביישומה. כיצד יכולה החברה האזרחית לדרוש שההחלטה תיושם ולדאוג כי יישומה יהיה יעיל וצודק?

ברכות על ההחלטה לקבל את התנגדות תושבי פרדס שניר בלוד לתוואי כביש 200

הודעה לעיתונות, 9 לנובמבר 2015

אנו מברכים על ההחלטה לקבל את התנגדותנו, אשר הגשנו בשמם של תושבי שכונת פרדס שניר בעיר לוד, בדבר תוואי כביש 200 – תמ"א 47 /ד/ 1 – כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים.התכנית המקורית קבעה את התוואי לכביש 200 במעבר בצמוד לשכונת פרדס שניר. לשם יישום מטרות התכנית, בקשה המדינה באמצעות משרד התחבורה להשתמש בקטע מזכות הדרך המאושרת לסלילת רחוב שכונתי (דרך מס' 8) אשר הינו ציר חיוני עבור כלל התושבים בשכונת פרדס שניר, ומי שמתגוררים לאורכו בפרט.

   

תכנון וקרקעות ביישובים הערביים בישראל

קידום יישום דו"ח ועדת אור, 2010-2012

פרויקט תלת שנתי במימון האיחוד האירופי ובשיתוף המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. הפרויקט כולל: עריכת סקר על המצב התכנוני של כל היישובים הערבים בצפון ובמרכז ישראל, לרבות השוואה בין תכניות ליישובים ערביים ויהודיים בעלי מאפיינים דומים; סיוע תכנוני ליישובים ערביים הסובלים מתוכניות שאינן מספקות מענה לצרכיהם, בכלל זה הגשת התנגדויות תכנוניות , חוות דעת תכנוניות, סינוגר מול הרשויות, ועוד;נייר עמדה על הגורמים לבניה ללא היתר ביישובים ערביים והמלצות לפתרונות תכנוניים ומשפטיים