English | العربية

פעילות > צפון > תכנון ומשפט

כמאנה-מתחם מזרחי

חוות דעת תכנונית, 2010

'במקום' נתבקשה על ידי ארגון עדאלה להגיש חוות דעת תכנונית שתגבה את העתירה בבג"ץ של תושבי היישוב כנגד שתי תכניות לתכנון היישוב. לצורך כך גיבשה 'במקום' תפיסה תכנונית שונה, על בסיס לימוד מסמכי התכנית, ביקור בכפר ופגישות עם התושבים. חוות דעת המומחים שהגישה במקום כללה שני מרכיבים עיקריים.

דאר אל חנון

חוות דעת תכנונית, 2005

'במקום' התבקשה להכין חוות דעת תכנונית שתלווה עתירה של תושבי דאר אל חנון. העתירה הוגשה בעקבות החלטה של מוסדות התכנון לדחות תכנית מתאר להכרה ביישוב שהגישו התושבים.