English | العربية

ארכיון התגית: בדווים

רהט

התנגדות, 2005

בשנת הושלמו הליכי התכנון של תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת להרחבתה דרומה של רהט, העיר הבדווית הראשונה בישראל. בחלק מן השטח שמייעדת התכנית להרחבה, המצוי דרומית לנחל גרר, יושבות כבר שנים חמש משפחות (המונות כ- 100 בתי-אב), שהועברו לשטח מאזור אופקים על ידי הממשל הצבאי בשנות החמישים. המשפחות היושבות בשטח לא שותפו בהכנת תכניות ההרחבה, וכשהופקדה תכנית המתאר המקומית להתנגדויות, גילו להפתעתן כי בתיהם של מאות התושבים במתחם מיועדים בתכנית להריסה. הוועד המקומי המייצג את המשפחות פנה ל'במקום' בבקשה לסיוע.

דריג'את – הכרה תקדימית ביישוב כפרי ערבי בנגב

הכפר דריג'את השוכן מערבית לתל ערד, הוקם לפני כ- 200 שנה, עת קנו תושביו את הקרקע מבדווים בסביבה. למרות שמעולם לא הוכר על ידי רשויות המדינה, הפך הכפר ליישוב משגשג, שאין בו כמעט אבטלה ומרבית תושביו מתפרנסים מחקלאות וממקצועות חופשיים שונים. במסגרת התכנית להקמת שבע נקודות יישוב חדשות לאוכלוסייה הבדווית בנגב, הוחלט להקים במקום עיירה בשם מרעית. במסגרת תכנית המתאר היה אמור הכפר דריג'את להיכלל בישוב החדש ולהפוך לאחת משכונותיו. תושבי הכפר פנו אל האגודה לזכויות האזרח ואל 'במקום', בבקשה לסייע להם בהגשת התנגדות לתכנית.

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

כנס, 2002

3 ביולי 2002, מרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים

אל-עוקבי

בני השבט הבדווי אל עוקבי חיו באזור אלעקריב בנגב (כיום – אזור משמר הנגב). בחמישים השנים האחרונות התגוררו בני השבט ביישוב סמוך לחורה, שלא הוכר על ידי השלטונות ולא עבר את הליכי התכנון על פי החוק. כתוצאה מכך סובל היישוב מחוסר בתשתיות כמו מים וחשמל, ומחוסר במבני ציבור. בני שבט אל עוקבי, בשיתוף עם האגודה לסיוע והגנה על הבדווים בישראל, פנו לקליניקה לזכויות אדם שבפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים לצורך הגשת התנגדות לתכנית להקמת יישוב יהודי חדש באתר שיועד ליישוב בדווי. נציגי הקליניקה פנו אל 'במקום' לקבלת גיבוי מקצועי תכנוני לצורך הכנת ההתנגדות וההליכים המשפטיים שבעקבותיה. 'במקום' הכינה חוות דעת מקצועית שצורפה להתנגדות שהגישו בני שבט אל עוקבי.

חוסנייה

הכפר חוסנייה שוכן בתחום המועצה האזורית משגב וגרים בו כ – 1,000 תושבים. הוא הוכר על ידי המדינה רק בשנת 1996, במסגרת החלטת הממשלה להכיר במספר ישובים בדווים בגליל ולהקנות להם מעמד מוניציפלי קבוע. במסגרת זו הוחל גם בהליכי תכנון עבור כפרים אלה. במקרים מסוימים נעשה תהליך התכנון מבלי להתחשב בצרכי התושבים או במציאות הקיימת בשטח. כך, המסגד הקיים בכפר לא נכלל בשטח תכנית המתאר המקומית שהוצעה לכפר וככזה עמד גם תחת איום צו הריסה מנהלי. 'במקום' התבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית שצורפה להתנגדויות התושבים לתכנית.

מי צריך יישובים חדשים

נייר עמדה, ינואר 2001

הקמת יישובים חדשים אמורה לספק מענה לצרכי ביטחון, אך היא מחלישה באופן בלתי נמנע את היישובים הקיימים, ובעיקר את ערי הפיתוח ואת היישובים במגזר הערבי והבדווי.

כמאנה – ג'לסה

הכפר הבדווי כמאנה שוכן על הר כמון שבגליל המערבי, כחמישה ק"מ דרומית – מזרחית לכרמיאל, וגובל ביישוב הקהילתי כמון ממזרח וביישוב הקהילתי מכמנים ממערב. אוכלוסיית הכפר מנתה בשנת 2000 כ- 1400 תושבים, בני שבט סועאד. הקמת הכפר לא עוגנה בתכניות, כנדרש לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בשנת 1995 החליטה הממשלה להקנות לכמה מיישובי הבדווים, ובכלל זה גם לכפר כמאנה, מעמד מוניציפלי מוכר. בעקבות זאת הכינה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, את תכנית המתאר לכפר. 'במקום' התבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית שתתמוך בעתירה שהגישו התושבים כנגד התכנית.