English | العربية

ארכיון התגית: ליד אבל בחוץ

משפחת חואלד המורחבת – יישוב נופית

עמותת במקום מברכת את משפחת חואלד המתגוררת ביישוב נופית לאור ההחלטה של הוועדה המחוזית חיפה לאשר תכנית מפורטת ראשונה מסוגה, אשר תאפשר את הסדרת מתחם המגורים שלה כחלק בלתי נפרד מהיישוב. לאורך שנות ליווי המשפחה הצלחנו לקבל שתי החלטות חיוניות מטעם מוסדות התכנון הארציים שמשמעותן: לא ניתן להרחיב את היישוב נופית מבלי לתת פתרון תכנון ראוי והולם עבור משפחת חואלד. אנו מקווים כי אישורה של התכנית החדשה יהווה דוגמה למקרים דומים אחרים.