English | العربية

אומרים לא! לדו”ח יישום המלצות ועדת גולדברג

הודעה לעיתונות

31 במאי 2011

ערב הצגת התכנית להסדרת היישובים הבדווים הבלתי-מוכרים בנגב, קוראים המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, האגודה לזכויות האזרח, ועמותת במקום לממשלה שלא לאשר את התכנית במתכונתה הנוכחית: התכנית היא מתווה לכישלון ידוע מראש.

במכתב בהול לראש הממשלה ולשרים, מתריעים נציגי הארגונים כי בניגוד גמור לתכליתו המוצהרת, מתווה צוות היישום, בראשות אהוד פראוור, מנוגד להמלצות ועדת גולדברג, אף שהוגדר כמתווה ליישומן. בפרט, מנוגד מתווה פראוור לעיקרון המרכזי עליו המליצה ועדת גולדברג – הכרה בכפרים ככל שניתן. מתווה פראוור אף עומד בסתירה למדיניות מערכת התכנון בשנים האחרונות, ומשמעותו היא העברה של כ- 20-30 אלף איש מבתיהם ללא כל סיבה מוצדקת ובניגוד מוחלט לרצונם.

לדברי ג’אזי אבו-כף, מנכ”ל המועצה האזורית לכפרים הבלתי-מוכרים המייצגת עשרות אלפי תושבים בדווים, “לכל אורך התקופה שבה גיבש צוות היישום את המלצותיו, ביקשנו מהם לשתף אותנו ונציגים נוספים של הבדווים בנגב בגיבוש התכנית, אך זכינו להתעלמות. לצערנו, ‘הבשורה הגדולה’ של התכנית היא המשך ההתנהלות הדורסנית והכוחנית כלפי האוכלוסייה הבדווית, במתכונת שגרמה עד כה לסבל רב אך לא הצליחה להביא לפיתרון אמיתי”.

לדברי עו”ד ראויה אבורביעה מהאגודה לזכויות האזרח, “הכפרים הלא-מוכרים בנגב הם יישובים לכל דבר אשר מונים בין מאות לאלפי תושבים כל אחד – וללא תשתיות בסיסיות. הועדה בראשות השופט בדימוס גולדברג קבעה כי לבדווים נעשה עוול מתמשך ויש לתקן אותו, אך במקום זאת, צוות פראוור מציע, ללא כל הסבר הגיוני ומוצדק, להעביר עשרות אלפי תושבים מבתיהם. לא זו בלבד שהמתווה הזה אינו ישים, הוא גם ובעיקר אכזרי ומנציח את האפליה”.

בזמן הקרוב תפורסם “תכנית אב חלופית לכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב” שהוכנה על ידי המועצה האזורית, עמותת במקום וארגונים נוספים. התכנית מציגה מתווה תכנוני מקיף ומפורט לכל הכפרים ולמרחב שלהם, בהתבסס על אמות מידה תכנוניות-מקצועיות. בנוסף, בניגוד למתווה פראוור, תכנית זו מוסכמת על האוכלוסייה הבדווית

לדברי נילי ברוך, מתכננת ערים בעמותת ‘במקום’, “הכרה בכפרים במיקומם הנוכחי תבטיח את קיימותם ופיתוחם המושכל, תחסוך משאבים גדולים למדינה ותמנע העמקת הסכסוך בין המדינה לבדווים. יתרה מכך, הכרה בכפרים במקומם משתלבת עם הצרכים הציבוריים ותאפשר את הסדרת המרחב בדרך הטובה והנכונה ביותר לכל הצדדים”.

בארגונים קראו היום לממשלת ישראל שלא לקדם את מתווה פראוור במתכונתו הנוכחית, אלא לקיים מהלך אמיתי של שיתוף האוכלוסייה הבדווית, שבסופו יגובש מתווה מוסכם וראוי על שני הצדדים.

נייר עמדה – עקרונות להכרה בכפרים הבדווים

תכנית פראוור- מכתב פניה לממשלה 31 5 11

הערות לטיוטה 12 של תכנית פראוור 19.5.2011