English | العربية

אסור להמשיך לדחות את חוק הדיור הציבורי

הודעה לעיתונות

30 לנובמבר 2010

במכתב ששלחה ‘במקום’ אל חברי ועדת הכספים בכנסת, נכתב כי הדרך להתמודד עם בעיית המחסור הגדול בדיור הציבורי אינה על ידי דחייה נוספת ביישומו של חוק הדיור הציבורי, אלא בהקמת פרויקטים חדשים של דיור ציבורי במימון ממשלתי.

במכתב ששלחה ‘במקום’ אל חברי ועדת הכספים בכנסת, לקראת הדיון היום (ג’, 30/11) בהצעה לדחות בחמש שנים נוספות את יישום חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ”ט-1998, נכתב כי הדרך להתמודד עם בעיית המחסור הגדול בדיור הציבורי אינה על ידי דחייה נוספת ביישומו של חוק הדיור הציבורי, אלא בהקמת פרויקטים חדשים של דיור ציבורי במימון ממשלתי. לפיכך, מבקשת ‘במקום’ מחברי הועדה לדחות את ההצעה להקפיא את החוק פעם נוספת.

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ”ט-1998 נועד לאפשר לאזרחים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות לרכוש את הדירות הציבוריות, שבהן הם מתגוררים, ובהנחה משמעותית. לחוק הייתה תכלית משולשת: לתרום לקידומם החברתי והכלכלי של דיירים בדיור הציבורי על ידי הפיכתם לבעלי נכסים; להביא לשיפור בתחזוקת המבנים; להשתמש בהכנסות שיתקבלו ממכירת הדירות לצורך הקמת דירות חדשות בדיור הציבורי, הסובל ממחסור קשה.

מאז אישורו בכנסת ב-1998, חוק הדיור הציבורי מעולם לא הופעל, לאחר שיישומו נדחה שוב ושוב בחוקי ההסדרים. כעת מציע סעיף 72 לחוק ההסדרים 2010 לדחות בחמש שנים נוספות את יישומו של חוק הדיור הציבורי, בנימוק שיישומו יוביל לצמצום ניכר במספר הדירות הקיימות בדיור הציבורי, וכך תתקשה הממשלה עוד יותר לספק פתרונות דיור לנזקקים, וכן בטענה שזכאותם של הדיירים לא נבחנה שנים רבות ואינה ודאית (מתוך דברי ההסבר לחוק ההסדרים).

אדר’ שרי קרוניש, מעמותת ‘במקום’, אומרת כי “אין חולק כי קיים מחסור גדול בדירות בדיור הציבורי בישראל. הממשלה חייבת לקחת אחריות ולהבין כי מוטלת עליה החובה להקים פרויקטים חדשים של דיור ציבורי במתכונת שאיננה מייצרת שכונות עוני ובמקביל להפסיק לדחות את יישומו של חוק הדיור הציבורי, שהינו בעל חשיבות חברתית רבה”.