English | العربية

בג”ץ אישר את תוואי כביש 6 שיביא לפינוי אלפי בדואים

הודעה לעיתונות

14 ביוני 2011

בג”ץ דחה את עתירתם של תושבים בדווים בכפרים לא מוכרים בדרישה להזיז את תוואי כביש 6 בדרום, אשר כרוך בהריסות בתים ובפינויים של אלפים.

בעתירה שהוגשה מטעם תושבי הכפרים ח’שם זנה וביר אלחמאם, יחד עם המועצה לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, האגודה לזכויות האזרח ועמותת ‘במקום’, טען עו”ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח כי במסגרת הליך התכנון לא ניתן המשקל הראוי לפגיעה הקשה שתיגרם לאוכלוסייה הבדווית כתוצאה מסלילת הכביש- פינוי של למעלה מאלפיים תושבים מבתיהם, ללא כל פיצוי או פיתרון חלופי.

העותרים טענו עוד, כי רשויות התכנון קידמו את סלילת הכביש באזור תוך התעלמות מכוונת מהאוכלוסייה הבדווית, מבלי לאפשר בהליך את התושבים ונציגיהם. בעוד שהרשויות יזמו פגישות עם גופים וישובים רבים, אף אחד מגורמי התכנון לא פנה אל נציגיה הנבחרים של האוכלוסייה הבדווית, זאת – חרף התחיבות לבג”ץ לתכנן את הנגב בשיתוף התושבים ותוך התחשבות ברצונותיהם. במקום זאת, נפגשו מתכנני הכביש עם “מינהלת הבדואים”, גוף ממסדי שאינו מייצג את התושבים. כצפוי, המינהלת לא הביעה כל התנגדות לתוואי הבעייתי. כאשר נודע לנציגי הבדווים אודות התוואי המתוכנן והם ביקשו להתנגד, טענו הרשויות כי כבר מאוחר מדי לכך.

השופטים מרים נאור, עוזי פוגלמן ויצחק עמית דחו את העתירה.

לדברי ג’אזי אבוכף מנכ”ל המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, “ניתן לסלול את הכביש בתוואי אחר והגיוני יותר, שנמצא בשטח פנוי. ההתעקשות של הממשלה ומוסדות התכנון, לסלול את כביש 6 דווקא במקום שבו ישנו ריכוז גדול של כפרים, מביאה למסקנה הבלתי נמנעת, שהכוונה היא להשתמש בפרויקט בעל חשיבות לאומית ככלי למימוש תוכניות העקירה והפינוי. הדבר יביא לפגיעה קשה בתושבים וברור גם כי סלילת הכביש תיתקן בהתנגדות של התושבים שייפגעו”.

לדברי עו”ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, “בג”ץ נתן היום פרס להתנהלות בלתי שקופה ומפלה של רשויות התכנון. לצערנו, ה’ניצחון’ של רשויות המדינה במקרה זה עלול להפוך לניצחון פירוס. במקום להידבר על תוואי מוסכם, המשך מדיניות התכנון הפוגענית כלפי התושבים הבדווים רק עלול ליצור מוקד נוסף של חיכוך”.

לדברי סזאר יהודקין, מתכנן מעמותת ‘במקום’, “סלילת כביש 6 בתוואי המוצע, מבלי שנבחנו חלופות אשר אינן פוגעות בהתיישבות הבדואית בנגב, מהווה שלב נוסף במדיניות מתמשכת המתעלמת מקיומה, רצונה ומצרכיה בכל תחומי החיים, ובכללם הכרה ביישוביהם והסדרה תכנונית שלהם. לכן אין הרבה מה לצפות ממסקנות צוות היישום ביחס להמלצות ועדת גולדברג. מדובר בהמשך של אותה מדיניות.”

עתירה להזזת תוואי כביש 6

חוות דעת תכנונית תוואי כביש 6