English | العربية

בג”צ: המדינה לא נתנה הסבר מספק להתערבות שר הפנים בהקפאת הליכי התכנון בלקיה

הודעה לעיתונות

26 לאוקטובר 2011

בעקבות עתירת תושבי הישוב הבדווי לקיה ועמותת ‘במקום’ קבע בג”ץ : המדינה לא נתנה הסבר מספק להתערבות שר הפנים בהקפאת הליכי התכנון בלקיה. השר חויב בהוצאות המשפט על סך 10,000 ש”ח. בדיון בבג”ץ שהתקיים ביום ד’, 26.10.11 בעתירתם של תושבי הישוב לקיה ו’במקום’ באמצעות עו”ד ישי שנידור, קבע בית המשפט העליון כי המדינה לא נתנה הסבר המניח את הדעת לגבי התערבות שר הפנים בהליך התכנוני להרחבת היישוב הבדווי לקיה, וכי רק העתירה גרמה לקידום ההליך. בית המשפט חייב את השר בהוצאות משפט בסך 10,000 ש”ח.

בשנת 2006 החל קידום תכנית מתאר מקומית להרחבת הישוב הבדווי לקיה, אשר נועדה לתת מענה למצוקת הדיור הקשה ביישוב ופתרונות לתושבים שמתגוררים בסמוך לו. התכנית מאפשרת בנייה של למעלה מ-2,200 יח”ד ועוד כ-130 דונם המיועדים לתעשייה קלה ומלאכה. התכנית המפורטת עברה את כל שלבי התכנון, כולל דיון בהתנגדויות, והייתה מוכנה לאישור סופי מאז שנת 2009, אך אישור זה הותנה בתיקון תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום.

מינהל התכנון במשרד הפנים, הוועדה המחוזית במחוז דרום וכן כל הגורמים הנוגעים בדבר, תמכו בתיקון הדרוש שהוכן לשם כך (תיקון 74 לתוכנית המתאר המחוזית דרום). אולם, ביוני 2010 הקפיאה המועצה הארצית את הדיון לבקשת שר הפנים, שביקש כי “יתאפשר לו לגבש את עמדתו”. יצוין כי עד לבקשת השר, קודם תיקון 74 תוך שישה חודשים בלבד. זהו פרק זמן קצר יחסית, המשקף את הכרת גופי התכנון בנחיצות התוכנית, ואת היותה בלתי שנויה במחלוקת מבחינה מקצועית-תכנונית. כעת, קבע בית המשפט כי המדינה לא סיפקה הסבר סביר להתערבותו של שר הפנים בהקפאת ההליכים וכי הגשת העתירה האיצה למעשה מציאת פתרון חלופי ערב הדיון בבית המשפט.

לדברי סזאר יהודקין, מתכנן ערים מעמותת ‘במקום’: “תכנית ההרחבה של לקייה מוסכמת על כל גורמי התכנון ובעיקר על תושבי לקיה עצמם וניתן היה להתחיל בעבודות פיתוח בשטח מזמן. אין ספק שעיכוב שכזה להרחבת הישוב עומר הסמוך, למשל, לא היה קורה. התערבותו של שר הפנים, שלא בתוקף סמכותו, בהליך התכנוני מהווה פתח להתערבות פסולה של גורמים בעלי עניין. אנו מברכים על החלטת בית המשפט ומקווים שפיתוח לקיה למען פתרון מצוקת הדיור הקשה של התושבים יוכל סוף סוף לצאת לפעול”.

עו”ד ישי שנידור, אשר ייצג את העותרים: “יש לראות בהחלטתו של בית המשפט העליון משום תמרור אזהרה מפני התערבות של הדרג הפוליטי בהליכי תכנון סטאטוטוריים. ההגנה על עצמאות שיקול הדעת של מוסדות התכנון מפני התערבות פוליטית חיונית לתפקודה התקין של המערכת ולאמון הציבור בה”.

עתירה נגד עיכוב התכנית להרחבת לקיה

עתירה נגד עיכוב תכנית מתאר לקיה – בגצ 2412-11 – פסק דין