English | العربية

בית המשפט העליון ידון מחר בערעור תושבי בית ספאפא נגד סלילת כביש בגין

חוות דעת תכנונית של עמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’: “סלילת הכביש במתכונתו הנוכחית תוביל להרס מוחלט של מרקם החיים בבית ספאפא”

25 ביוני 2013

מחר (יום ד’ 26.6 בשעה 11:30) ידון בית המשפט העליון בעתירת תושבי בית ספאפא נגד סלילת כביש בגין דרום (כביש מס’ 4). לצד העתירה הגישה עמותת ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’ חוות דעת מקצועית המבוססת על עבודה ממושכת של העמותה עם התושבים ועל ניתוח התוכניות לשכונה ולכביש. על פי חוות הדעת, סלילת הכביש על בסיס תכניות מיושנות הינה בלתי סבירה ואינה עומדת בסטנדרטים תכנוניים עדכניים. כמו כן, סלילת הכביש מתבצעת למרות היעדר תכנון מפורט ותוך סתירה חריפה של הוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ”א 3). על פי חוות הדעת, סלילת הכביש במתכונתו הנוכחית תוביל להרס מוחלט של מרקם החיים בכפר ולהפיכתו למקבץ מובלעות מנותקות.

כביש 4 דרום מתוכנן כאוטוסטרדה בת שישה מסלולים שתעבור בתוככי בית ספאפא שבדרום- מזרח ירושלים. הכביש נסלל כעת מתוקף היתרי בניה שנתנו לכאורה על סמך תוכנית בת שלושים שנה, שאיננה מפורטת ואשר לא ניתן להפיק ממנה היתרי בנייה. בניגוד למקובל כיום, לתכנית המיושנת לא צורפו תסקירים חברתיים וסביבתיים. בסתירה להוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים, עשרה בתים נמצאים במרחק של פחות מ50 מטר מציר הדרך וכ-90 בתים נמצאים בתוך פרוזדור של 100 מטר מציר הדרך. בתי המגורים, שהוקמו לפי היתרי בנייה שניתנו להם על ידי הוועדה המקומית עצמה, עתידים להיפגע עכשיו בצורה קיצונית מהכביש.

אדריכלית שרי קרוניש מ’במקום’ אמרה: “הדרכים הפנימיות הקיימות בבית ספאפא, המשמשות את התושבים יום-יום, משוועות לשדרוג ולשיפור. במקום זאת, הרשויות משקיעות משאבים אדירים ביצירת מערכת דרכים חלופית ודורסנית שתוביל להרס מוחלט של מרקם החיים. ניתן עדיין לשנות את המתווה ההרסני של הכביש- על ידי הפסקת העבודות באופן מידי ומציאת פתרונות ראויים אחרים כגון קירוי/מנהור של חלקים נכבדים של הכביש באופן שיאפשר לדרכים ההיסטוריות להמשיך ולהתקיים”.