English | العربية

במקום פתרון למצוקת התושבים בלוד – תחנת משטרה

הודעה לעיתונות

13 במרץ 2011

עמותת ‘במקום’, בשיתוף עם תושבי שכונת “כרם אל-תופאח” בלוד והאגודה לזכויות האזרח, הגישו התנגדות לתכנית לשינוי ייעוד שטח של כ-8 דונם בלב השכונה ממגורים ומסחר לשטח למבני ציבור, עבור הקמת תחנת משטרה.

שכונת “כרם אל-תופאח” הינה שכונת מגורים לא מוסדרת, בשטח של כ-100 דונם, בה מתגוררים כ-1,000 תושבים ערבים. לאחר שנים רבות בהן התעלמו רשויות התכנון מקיומה של השכונה, החל בשנת 2008 משרד הבינוי והשיכון לקדם תכנית להסדרה תכנונית של המקום, אך יוזמה זאת אינה מתקדמת מזה זמן רב. מסיבות אלה מרבית הבנייה במקום הינה ללא היתר וחסרות בה תשתיות פיזיות וציבוריות בסיסיות כגון דרכים, רשתות מים וביוב, מבני ציבור, שטחים פתוחים.

בעוד שהצרכים השכונתיים הבסיסיים של התושבים בתחום הדיור, החינוך והרווחה, אינם מקבלים מענה תכנוני, מציעות כעת הרשויות להקים תחנת משטרה דווקא בשטח הפנוי המשמעותי שבלב השכונה. מעבר לכך שתחנת משטרה ראשית הינה פונקציה כלל עירונית הבאה על חשבון צרכים שכונתיים מקומיים, נוסף גם מטרד מיידי מכיוון שהמבנה יכלול בין השאר מעבדת חבלה, חדרי מעצר וחניון תת-קרקעי בן 2 קומות בלב שכונה בלתי מוסדרת.

בהתנגדות שהוגשה נכתב: “כ-1,000 תושבי השכונה הלא מוסדרת “כרם אל-תופאח”, המרוכזים בכ-40 חצרות מגורים צפופות, משוועים לתוכנית שתאפשר להם לבנות בתים בהיתר ותאפשר לעירייה לפתח את הסביבה הציבורית החסרה כל-כך. במקום לספק לתושבים תוכנית אשר תציע להם עתיד משופר ותקצה קרקעות למגורים, לגינות, לבתי ספר, למתנ”ס ועוד, ובכך תקל מעט מהלחץ בו התושבים שרויים, באה תוכנית נידונה זו ומוסיפה עוד גורם של לחץ”.

לדברי סזאר יהודקין, מתכנן ערים מעמותת ‘במקום’, “נראה, לכאורה, שבחירת המקום לבניין המשטרה נעשתה בחוסר רגישות ציבורית וללא בחינת מיקום אחר בעיר, כגון אזור התעשייה הצפוני, בו ניתן להקים את התחנה במרחק של כ-200 מ’ בלבד מהמיקום המוצע. במגרש הנידון ניתן להקים מבנה ציבור כגון בית ספר נוסף הנדרש כבר כעת, או מבנה ציבורי אחר כגון מתנ”ס החסר בכלל באזור. מבנים אלה יכולים לשרת לא רק את אוכלוסיית שכונה כרם אל-תופאח, אלא גם את תושבי שתי השכונות הסמוכות, רמז וס”ח”.

לוד – התנגדות לתחנת משטרה -13-03-2011

עדכון :  עתירה שהוגשה בנושא – הודעה לעיתונות – עתירת כרם אל-תופאח 13.8.2012