English | العربية

בנייה והפקעת אדמות ללא הליך מינהלי תקין בהתנחלות עלי

הודעה לעיתונות,  25 בנובמבר 2014

ראשי המועצות של הכפרים הפלסטינים א-סאוויה, לובן א-שרקייה וקריות, יחד עם ארגוני זכויות האדם “במקום” – מתכננים למען זכויות תכנון ו”יש דין” עתרו היום לבג”ץ בדרישה כי המינהל האזרחי לא יאשר את תכנית המתאר המפורטת של ההתנחלות עלי. על פי העתירה, תכנית המתאר כוללת 221 דונם שלא הוכרזו כאדמות מדינה ושהכללתם בתחום התכנית מהווה הפקעה בפועל של אותן אדמות, ללא פרסום ומתן זכות ערר, ותוך פגיעה קשה בזכויותיהם של תושבי הכפרים הפלסטינים הסמוכים. העתירה דורשת גם להורות למינהל האזרחי לעצור כל בנייה חדשה בתחום התכנית ולהימנע ממתן היתרי בנייה בשטחה. העתירה הוגשה לאחר שהתנגדות שהוגשה לתכנית על ידי ארגון “במקום” ומועצות הכפרים הפלסטיניים א-סאוויה, לובן א-שרקייה וקריות נדחתה בנימוק שהתכנית לא מייצרת הכרזה חדשה על אדמות מדינה, אלא כוללת רק תיקון “טכני” של טעויות שנעשו בהכרזה הישנה שבוצעה ב-1983.

בעתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין מיכאל ספרד, שלומי זכריה ומוחמד שקיר מהצוות המשפטי של יש דין, נטען כי תכנית המתאר של ההתנחלות עלי מקיפה כ-1,000 דונם ומאפשרת להקים 620 יחידות דיור, שרבות מהן קיימות בפועל לאחר שנבנו  בניגוד לחוק. על פי פסיקת בג”ץ והתחייבויות שונות של המדינה, הקמת התנחלויות והרחבתן נעשית אך ורק באדמות שהוכרזו כרכוש ממשלתי או שנרכשו על ידי ישראלים. אף על פי כן, בתחום התכנית של ההתנחלות עלי נכללו שטחים נרחבים שמעולם לא הוכרזו כאדמות מדינה. במדידה שנערכה במקום עולה כי כ-221 דונם, המהווים כ-22% משטחה הכולל של התכנית, לא נכללו בהכרזה היחידה על אדמות מדינה שנעשתה במקום בשנת 1983. “צוות קו כחול” במינהל האזרחי, שבחן מחדש את גבולותיה של ההכרזה הישנה, החליט לשנות אותם באופן מהותי ורחב היקף, זאת ללא הליך תקין ולמעשה תוך שלילת זכותם של תושבי הכפרים הפלסטינים לערור כנגד ההחלטה לוועדת העררים הצבאית. מעבר לפגיעה הקשה בזכויותיהם של תושבי הכפרים הפלסטינים, התכנית מהווה גם פגיעה מהותית במינהל תקין, שכן לצוות קו כחול אין כלל סמכות להכריז על אדמות מדינה.

אדריכל אלון כהן ליפשיץ מ’במקום’: “ישראל מצהירה שאינה בונה התנחלויות על קרקע שאינה אדמות מדינה, אבל צוות קו כחול שפועל במינהל האזרחי מגדיר אדמות שונות כרכוש ממשלתי בלי שניתן לערער על החלטותיו. באופן זה נמשך על בסיס יומיומי הגזל של הרכוש הפלסטיני, הפרטי והקולקטיבי כאחד”.

עו”ד שלומי זכריה, מהצוות המשפטי של יש דין, הגיב להגשת העתירה: “קיצורי הדרך בהם נוקט המינהל האזרחי, על מנת לקדם תכניות בנייה בהתנחלויות, מובילים פעם אחר פעם לפגיעה בזכויותיהם של תושבים וקהילות פלסטיניות. תאוות הסיפוח וההפקעה אינה יודעת שובע, ומעבר למחיר היום-יומי אותו נאלצים לשלם הפלסטינים, קיים פה גם ריסוק של העקרונות הבסיסיים של שלטון חוק.”