English | العربية

בעקבות העתירה – יזמים יחוייבו להימנע מאפליה

הודעה לעיתונות

30 ביוני 2010

בעקבות עתירת ‘במקום’, תושבי עג’מי, האגודה לזכויות האזרח, ו’שומרי משפט’ הודיעה המדינה: במכרזי בנייה של המינהל ייכלל תנאי המחייב את היזמים להימנע מאפליה בשיווק הדירות.
עם זאת, הודיעה הפרקליטות כי לא תפסול את הפרויקט של חברת “באמונה” בשכונת עג’מי.

בעקבות עתירה לביטול זכייתה של “באמונה” במכרז בניה של המינהל, בשל מדיניות השיווק המפלה שלה, הודיעה הפרקליטות בתשובתה לבית המשפט כדלקמן:

במכרזים להקצאת יחידות דיור בבניה רוויה או 20 יח”ד ומעלה בבניה נמוכה, תוכנס בחוברת המכרז תניה כדלקמן: “למען הסר ספק, היזם מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות הדיור, והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המינהל יוכל לבטל זכייתו במינהל ולבטל את החוזה שייחתם עמו בעקבות הזכייה, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המינהל במקרה כזה”.

משמעות הדבר, כי תינתן הגנה חזקה יותר למיעוטים וקבוצות מוחלשות מפני אפליה וגזענות בקבלה למתחמי מגורים.

עם זאת, הודיעה הפרקליטות כי אין בכוונתה לפסול את זכיית “באמונה” מאחר שלעמדתה מדובר בקבוצה המבקשת להגן על אורח החיים הדתי, ולכן אין למנוע ממנה להדיר את מי שאינו חלק מהקבוצה. נושא זה שנוי במחלוקת ויהיה במרכז הדיון שייערך בבית המשפט העליון ביום 21.7.10.

לדברי עו”ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, המייצג את העותרים: “המדינה אינה צריכה לתת יד לאפליה ולהדרה, שמפוררות את החברה מבפנים. עד היום הכיר בית המשפט בלגיטימיות של הקצאת קרקע לחברי קבוצות תרבותיות רק בשני מקרים חריגים – בדואים וחרדים, שהן קהילות מיעוט שההסתגרות היא הדרך היחידה לשמר את אורח החיים התרבותי. אין מקום להחיל את החריג הזה על קבוצות שונות מהרוב הדומיננטי, חילונים או דתיים, אשר אינן סובלות מהפלייה בדיור ואינן זקוקות להקצאה מיוחדת של קרקע כדי לשמור על אורח החיים. הניסיון מראה שפעמים רבות טענות כאלו הן כסות לאפליה פסולה ולרצון לסנן אנשים מקבוצות מוחלשות”.

חשוב לציין כי בעלי “באמונה”, מר ישראל זעירא, הצהיר מספר פעמים בריש גלאי כי לא יקבל ערבים. באחד מהראיונות שנתן חשף, כי קיבל למתחם גם יהודים שאינם דתיים, שיתחייבו למספר תנאים כמו לא לחנות בשבת בחניית הבניין, אך לא יקבל ערבי שיתחייב לאותם תנאים. לעמדת העותרים זו גזענות ולא הגנה על אורח חיים.