English | العربية

דיון בדבר הקמת אתר להטמנת פסולת בצמוד לעיסאוויה

הודעה לעיתונות, 20 לאוקטובר 2015

עיריית ירושלים פועלת, בניגוד לתכניות קיימות ובניגוד לנהלים מקובלים, לשם אישור תכנית שעלולה לפגוע בלמעלה מ-80,000 תושבי השכונות עיסאוויה, ענאתא, מחנה הפליטים שועפאת והגבעה הצרפתית. משמעות הקמת אתר ההטמנה בין שכונות מגורים היא כהקמת מפעל רועש ומזהם. “מפעל המטמנה” עתיד לפעול כעשרים שנה שבהם יסבלו תושבי השכונות מרעש תמידי, אבק ותנועה מוגברת של משאיות.

עמותת ‘במקום’, הגישה ערר לתכנית מתאר מקומית13900: אתר להטמנת פסולת אינרטית וטיפול בפסולת יבשה וביצוע שיקום נופי ופארק מעליו“. בשם תושבי  השכונות הפלסטיניות הסמוכות לאתר המתוכנן.

תכנית המטמנה בעייתית ממספר רב של סיבות – זיהום אויר ומים, פגיעה בשטחי התרחבות, סתירה לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, עלות ציבורית גבוהה ביותר ועוד. לצד כל אלו, אישור תכנית 13900, יהווה חוליה נוספת ביצירת טבעת חנק תכנונית שתחסום כל אפשרות עתידית משמעותית לפיתוחה של שכונת עיסאוויה ופגיעה קשה ומתמשכת בזכויות האדם הבסיסיות של תושביה, לרבות הזכות לקורת גג ולשירותים ציבוריים נאותים שוהכרה בפסיקה כזכות יסוד!

לא מדובר כאן במקרה רגיל שבו אוכלוסייה הנהנית מתנופת פיתוח צריכה לספוג גם את הצדדים הפחות יפים של אותו פיתוח (קרי, את עודפי העפר שלה). נהפוך-הוא, כאן מדובר בשכונות מוחלשות הסובלות מתת פיתוח ושפונקציות ציבוריות נחוצות כגון, בתי ספר, מרפאות, כבישים ומדרכות, חסרות בהן. לא סביר לדרוש דווקא מאוכלוסייה זו לספוג את הלכלוכים שתנופת הפיתוח במערב העיר מייצרת.

אדריכלית אפרת כהן-בר, רכזת תחום ירושלים המזרחית בעמותת ‘במקום’: “בחירת ערוץ נחל אוג, הצמוד לעיסאוויה, עבור המטמנה היא נדבך נוסף בהצרת מרחב המחייה של תושבי השכונה, הסובלים כבר היום מצפיפות רבה וחוסר במבני ציבור ושטחים ירוקים. דווקא בעת הזו, בשעה שכולנו חווים על בשרנו את תוצאותיה של אפליה מתמשכת, ראוי הוא לבטל את התכנית ולהעבירה אל מקום שלא יפגע באיש”.

הדיון יערך בוועדת ערר של המועצה הארצית לתכנון ובניה, במשרד הפנים, רחוב קפלן 2, ירושלים, ביום חמישי הקרוב, 22.10.2015, בשעה 09:30

כתבתו של איתי דודי בערוץ הראשון 8.12.15