English | العربية

דוח חדש – גנים לאומיים בירושלים המזרחית

הודעה לעיתונות

4 בינואר 2012

דוח חדש של ‘במקום’ על הגנים הלאומיים בירושלים במזרחית: “עיריית ירושלים מעדיפה גנים לאומיים על פני שכונות מגורים לתושבים פלסטיניים”.

ב 2 בינואר 2012’פרסמה  ‘במקום’ את הדוח ‘מציבורי ללאומי- הגנים הלאומיים בירושלים המזרחית’. הדוח מציע לראשונה סקירה מקצועית ומקיפה של כלל השטחים המיועדים לגנים לאומיים בירושלים המזרחית, בשלבי תכנון וביצוע שונים. על פי הדוח, בשנים האחרונות מתרחשת מגמה של מעבר ממדיניות ייעוד קרקעות ל’שטח ציבורי פתוח’, לייעוד קרקעות ל’גן לאומי’, ככלי להגבלת הבנייה בשכונות הפלסטיניות בעיר. זאת ועוד, ריבוי הגנים הלאומיים המתוכננים והמוכרזים בליבו של שטח בנוי היא תופעה ייחודית למזרח ירושלים. חלק מהגנים שנסקרים בדוח אף מכילים בתוכם בתי מגורים, מסחר ותעשייה קיימים.

מנקודת מבטה של עיריית ירושלים להקמת גנים לאומיים שני יתרונות ברורים על פני ייעוד אותם שטחים כשטחים ציבוריים פתוחים. היתרון הראשון טמון בכך שהכרזת שטח כגן לאומי לא מחייבת הפקעת הקרקע ולכן אינה כרוכה במתן פיצוי לבעליה. היתרון השני מתבטא בכך שהאחריות לשמירה, לפיתוח ולאכיפה בשטח עוברת מהרשות המקומית לרשות הטבע והגנים הלאומיים (הרט”ג) וכך הן העבודה הכרוכה בדבר והן העלויות הכספיות נופלות על רשות לאומית. עיריית ירושלים, המחויבת לדאוג לרווחת כלל תושביה, מתנערת מאחריותה ומוסרת את השטחים לסמכות של רט”ג, אשר מחויבת לשמירה על ערכי טבע ומורשת בלבד, ואין לה מחויבות כלפי התושבים וצרכיהם.

לאחרונה, הופקדה להתנגדויות תכנית להקמת גן לאומי חדש בין השכונות אל-עיסאווייה ואט-טור. הגן, המשתרע על כ 750 דונם כולל את עתודות הקרקע האחרונות והיחידות עבור השכונות הצפופות ממילא.
אדריכלית אפרת כהן-בר, מעמותת במקום: “שכונות ירושלים המזרחית סובלות מצפיפות, הזנחה ומחסור חמור בתשתיות ומבני ציבור. התושבים משוועים למרחב שבאמצעותו יוכלו לשפר, ולו במעט, את איכות חייהם. ייעוד קרקע לגן לאומי היא כלי תכנוני רב עוצמה, והשימוש בו בירושלים המזרחית אינו מוצדק ופוגע באוכלוסייה”.

מציבורי ללאומי – גנים לאומיים בירושלים המזרחית’ דוח מלא כולל מפות