English | العربية

הגדלת זכויות הבנייה בתמ”א 38-הרס המרקמים העירוניים

הודעה לעיתונות

4 בנובמבר 2011

‘במקום’ התריעה במכתב ששלחה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה מפני אישור תיקון מס’ 3 לתמ”א 38, אשר במסגרתו יוגדלו זכויות הבנייה שהתוכנית מאפשרת, עד כדי תוספת של 2.5 קומות ברוב אזורי הארץ.

לאחרונה העבירה הולנת”ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) למועצה הארצית את המלצתה לקדם את התיקון המוצע לתמ”א 38, בכפוף ל”הצגת התייחסות” של המהנדסים בצוות התכנון מטעם משרד הבינוי והשיכון, שמקדם את התיקון המוצע, ולאחר קבלת עמדתו של מנכ”ל מכון התקנים הישראלי בנושא.

החלטה זו התקבלה למרות חוות דעת מקצועיות, שהועברו לולנת”ע על-ידי איגוד המהנדסים בישראל וועדת מומחים של מכון התקנים, שבהן התריעו שני הגופים כי תוספת של 2.5 קומות למבנים קיימים ישנים מהווה “מעשה לא סביר וגובל ברשלנות ובהפקרת שלום הציבור”. לטענתם, תוספת הקומות המוצעת תגביר את העומסים האנכיים והאופקיים המופעלים על המבנים הישנים, באופן שאף אם יבוצעו בהם פעולות חיזוק, התוצאה הסופית עלולה להיות במקרים רבים החמרת המצב והחלשת העמידות של המבנה ברעידת אדמה, תוך “סיכון חיי אדם”.

במכתבה מבקשת “במקום”, כי המועצה הארצית תדחה את המלצת הולנת”ע ותחליט שלא לקדם את התיקון המוצע לתמ”א 38, כל עוד לא תבוצע בדיקה מקצועית אמינה ומקיפה של המשמעויות ההנדסיות, התכנוניות, החברתיות והכלכליות של התיקון המוצע.

עוד מציינת “במקום”, כי לתיקון המוצע יש השלכות תכנוניות ומרחביות כבדות משקל, אשר גם הן לא נשקלו לעומקן על-ידי הולנת”ע בטרם ההחלטה להמליץ על קידום התיקון. ב”במקום” מתריעים, כי מימוש נרחב של התמ”א לאחר התיקון המוצע יוביל בוודאות להרס מרקמים עירוניים, להכבדה על התשתיות הפיזיות הקיימות, עד כדי קריסתן, ולמחסור חריף בשטחים ציבוריים בנויים ופתוחים בשכונות וביישובים רבים.

לדברי ניר שלו מעמותת “במקום – מתכננים למען זכויות תכנון”, “על בסיס הידע הקיים ברשותנו ולאור חוות הדעת המקצועיות של מכון התקנים ואיגוד המהנדסים, אנו סבורים שאישור התיקון המוצע יהווה מעשה בלתי אחראי, אשר עלול להוביל לסיכון חיי אדם”.

מכתב למועצה הארצית – תמא 38  4.4.2011