English | العربية

ההחלטה על הקמת הישובים במבואות ערד – בלתי חוקית

הודעה לעיתונות

8 בדצמבר 2011

במקום והאגודה לזכויות האזרח בישראל פנו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, וליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ומחו על החלטת הממשלה בדבר הקמת עשרה ישובים חדשים בחבל ערד. במכתב המצורף מסבירים הארגונים כי החלטת הממשלה נגועה בהפליה בוטה על רקע לאום נגד הישובים הבדווים הקיימים באותו המרחב. על פי הארגונים, החלטת הממשלה הינה בלתי חוקית ובלתי סבירה מבחינה תכנונית ולפיכך יש לבטלה.

החלטת הממשלה מתייחסת אל מרחב הנגב כאל מרחב שומם, שהתוכנית המוצעת מבקשת “להפריחו”. בנגב מתגוררים כיום כ-180,000 אזרחים בדווים, המהווים כ-25% מתושבי הנגב. אלא שאוכלוסיית היעד של התכנית היא אוכלוסייה יהודית בעיקרה וכוללת משפחות, גרעיני התיישבות, קבוצות המעוניינות להתגורר ביישוב “המאפשר אורח חיים ייחודי” ומשפחות חיילי צבא הקבע. הקמת ישובים חדשים תוך התעלמות מוחלטת מקיומם של הכפרים הבדווים וכן הפקדת התכנית בידי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית מעידים כי האוכלוסייה הבדווית אינה אוכלוסיית יעד על פי התכנית ולפיכך מדובר באפליה פסולה על פי שיוך לאומי.

כהוכחה לשיקולים הזרים שעומדים בבסיס החלטת הממשלה מביאים הארגונים את דבריו של ירון בן-עזרא, מנכ”ל החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, אשר הבהיר בעבר כי לתוכנית מטרה נוספת והיא “לתפוס את יתרת השטח האחרונה, ובכך למנוע המשך פלישת הבדואים לאדמות הלאום שנותרו, וכן למנוע יצירת רצף בדואי ו/או ערבי מכיוון דרום הר חברון, לכיוון ערד, בואכה דימונה וירוחם, וכל המרחב הכלוא ביניהם ובין באר שבע”.

המתכננת נילי ברוך מעמותת “במקום- מתכננים למען זכויות תכנון”: “החלטת הממשלה כל כך לא סבירה מבחינה תכנונית, עד שאינה מתירה מקום לספק- המניע מאחוריה הוא דחיקת האוכלוסייה הבדווית ממקום מושבה. במקום להציע תכניות פיתוח עבור אוכלוסייה אזרחית מהעניות והמוחלשות בישראל, הממשלה בוחרת שוב בדרך ההרס וההפליה”.

עו”ד ראויה אבו רביעה מהאגודה לזכויות האזרח: “החלטת הממשלה מעדיפה קבוצה פוטנציאלית של מתיישבים שאינה קיימת כלל באזור, על פני מענה למצוקת הדיור החריפה של אוכלוסייה שכבר חיה באותו המרחב – הבדווים. במקביל, תוכניות הממשלה מייעדות לתושבים הבדווים באזור עקירה מכפריהם ליישובים אחרים. זאת, בהחלטה לא סבירה בעליל המפרה באופן קיצוני את החובות החוקתיות המוטלות על הממשלה לנהוג בשוויון כלפי אזרחיה ולכבד את הזכויות של מיעוט לאומי ילידי לשימור אורח החיים והתרבות ולתנאי דיור הולמים. מדובר בהחלטה לא חוקית ועל כן יש לבטלה”.

מכתב מיצוי הליכים מבואות ערד 7 12 2012