English | العربية

הכנסת מתפזרת, הוד”לים (ועדות הדיור הלאומיות) ממשיכות

הודעה לעיתונות

30 באוקטובר 2012

‘במקום’ במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה, הגישה התנגדות לתכנית דיור לאומית בקריית גת. התכנית כוללת 20% “דיור בר השגה” לכאורה, אך הקואליציה חושפת כי השימוש במושג נעשה באופן שגוי לציון הכללתן של דירות קטנות במחיר השוק בתכנית, תוך התעלמות מעקרי הפרמטרים של דיור בהישג יד.

בהתנגדות שהוגשה לוועדה לדיור לאומי (וד”ל) של מחוז דרום,לתכנית הכוללת 2550 יחידות דיור חדשות מצפון לקרית גת, דורשת הקואליציה מהוועדה כי נוסף לדירות הקטנות, על התכנית להקצות דיור להשכרה לטווח ארוך, קטנות וגדולות כאחד, ולייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה, זאת על מנת להבטיח מגוון רחב של סוגי מגורים, בהתאם למטרות חוק הוד”לים, ולאפשר תמהיל חברתי ושוויון הזדמנויות.

כזכור, באוגוסט 2011 נכנס לתוקפו חוק הוד”לים כהוראת שעה ל-18 חודשים. לצד פיזור הכנסת גם החוק השנוי במחלוקת עומד לפני עתיד לא ברור והוא זוכה להיכנס לחוקים המקבלים הארכה אוטומטית עד לתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונת הכנסת החדשה. כך יוצא שהממשלה החדשה יורשת את החוק לפני שהיה אמור להיבחן מחדש.

אמנם אחד ההישגים של המחאה החברתית היה הוספת סעיפים רגע לפני אישור החוק, העוסקים בשילוב גדלי יחידות דיור שונים, ובדיור להשכרה לטווח ארוך ובהישג יד. החשוב מבין הסעיפים הוא סעיף מפורש המסמיך את הוועדות החדשות לייעד קרקע בתכניות לדיור לאומי לדיור בהישג יד להשכרה ולקבוע הוראות לעניין תנאי ההשכרה, לרבות מחיר ההשכרה והזכאים לה. כך, בצעד חסר תקדים, הגדלת ההיצע המדוברת הותנתה בהתעסקות תכנונית באיכות ובמגוון הדירות עצמן.

מהתנגדויות קודמות שהגישה הקואליציה בערים אחרות, עולה כי הוראות אלו אינן מיושמות בפועל. ההתנגדויות שהוגשו לווד”ל ירושלים לתכניות להרחבת השכונות משואה ומלחה, התקבלו חלקית. בין היתר, הוחלט לכלול בתכניות הוראות בדבר דיור להשכרה לטווח ארוך. הקואליציה עתרה לבית המשפט המינהלי על כך שהוועדה דחתה את המרכיב החשוב ביותר בהתנגדות, הדורש לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה כפי שמאפשר החוק, והדיון בעתירות נקבע ל- .27.11.12 . התנגדות דומה הוגשה לתכנית רחבת היקף בעפולה, אך תשובה רשמית מהוועדה טרם נתקבלה.

אדריכלית שרי קרוניש מ’במקום’ ומהקואליציה לדיור בר השגה: “חוק הוד”לים, על אף הבעייתיות שבו, קבע שלושה כלים מפורשים להתמודדות עם מצוקות הדיור השונות בישראל: תמהיל גדלי דירות, השכרה לטווח ארוך וייעוד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה. הכלי החשוב ביותר הוא הכלי השלישי, המאפשר לוועדות לדיור לאומי במחוזות השונים לקבוע הוראות מפורטות, במסגרת תוכנית לדיור לאומי, בדבר תנאי השכרת יחידות דיור בהישג יד, לרבות מחיר וזכאות. עוד לא שמענו על מחוז שמיישם את הסעיף החשוב. על הוועדות לדיור לאומי להפנים שניתנה להם הזדמנות פז: אפשרות חוקית להתחיל לייצר מלאי תכנוני של יחידות דיור התואם את צרכיהים של מגוון רחב של אוכלוסיות.”

הקואליציה לקידום דיור בר-השגה בישראל שמה לעצמה למטרה לייצג ולקדם את האינטרס הציבורי של דיור בר השגה, אשר אינו מקבל ביטוי מספיק בתוכניות ווד”ליות המוצעות הלכה למעשה במחוזות השונים. הקואליציה הינה גוף מקצועי הכולל שורה של ארגונים המתמחים בתחומי תכנון ומשפט אשר פועלים בדרכים שונות בזירה הציבורית לקדם את נושא דיור בר-ההשגה בישראל: השתתפות בדיונים בוועדות שונות בכנסת, פעולה מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, פעולה במוסדות התכנון, השתתפות בכנסים וימי עיון, ייעוץ והכוונה של התארגנויות שונות בעקבות המחאה החברתית, ועוד.

התנגדות לתכנית וד”ל קרית גת צפון