English | العربية

הוד”ל של ירושלים אינה מכלילה דיור בהישג יד בתוכניותיה

הודעה ללעיתונות

1 במארס 2012

הקואליציה לדיור בר השגה הגישה התנגדויות לשתי תוכניות שהופקדו על ידי הוועדה לדיור לאומי של מחוז ירושלים (מורדות משואה ומורדות מלחה). מההתנגדויות עולה כי למרות ההבטחות- התוכניות אינן כוללות דיור בר השגה כפי שמאפשר החוק.

כזכור, באוגוסט 2011, נכנס לתוקפו חוק הוד”לים. בעקבות המחאה החברתית, מטרת החוק שונתה במקצת וקבעה כי ההסדרים המיוחדים לזירוז הגדלת ההיצע למגורים יעשו באמצעות דירות “בגדלים שונים ומסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה”. כמו כן, התווסף לחוק גם סעיף מפורש המאפשר לקבוע שבנין, כולו או חלקו, ייועד להשכרה לטווח ארוך ו/או לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה במסגרת התוכניות לדיור לאומי המוגשות לוועדות החדשות. כעת, מההתנגדויות שהגישה הקואליציה עולה, כי הוראות אלה אינן מיושמות בפועל.

בהתנגדות לתוכנית בשכונת משואה מצוין כי מטרת התכנית הינה הקמת שכונת מגורים חדשה בעלת 482 יחידות דיור. אף על פי שהתכנית הופקדה באמצעות הוועדה לדיור לאומי אשר שואבת את סמכותה מתוקף אותו חוק, התוכנית מתעלמת מסעיפים חשובים בו. כך, בהוראות התוכנית אין כל התייחסות לגודלן של יחידות הדיור ולמחירן והיא אינה כוללת דיור בהישג יד להשכרה. על פי ההתנגדות שהגישה הקואליציה, כלים אלו הם מבין הכלים ההכרחיים להבטחת נגישות לדיור לכלל האוכלוסיות וליצירת תמהיל חברתי מגוון במרחב העירוני. באופן דומה, גם התכנית להרחבת שכונת מלחה (מנחת) הכוללת כ 400 יחידות דיור, אינה כוללת התייחסות לדיור בהישג יד להשכרה וההתייחסות לתמהיל גודלי הדירות לוקה בחסר.

אדריכלית שרי קרוניש מ’במקום’ אמרה כי :” ההגדרה של דיור בהישג יד בחוק הוד”לים אינו מספק אך הוא בהחלט הישג. צו השעה כעת הוא לוודא שההישגים יקבלו ביטוי במציאות. מחובתן של ועדות הדיור הלאומיות ליישם לפחות את מה שנקבע, ואף לשאוף ליותר, על מנת לאפשר למגוון קבוצות אוכלוסייה לממש את זכותם הבסיסית לדיור נאות ובהישג יד.חשוב לזכור שהמוני תושבים יצאו לרחובות בקיץ מפני שאינם מצליחים לממש זכות זו. אם התוכניות במלחה ובמשואה יאושרו כפי שהן, לא תהיה בהם שום בשורה לתושבי ירושלים.”

הקואליציה לקידום דיור בר-השגה בישראל כוללת שורה של ארגונים המתמחים בתחומי תכנון ומשפט אשר שמו להם כמטרה משותפת לקדם דיור בר-השגה בישראל. הקואליציה פועלת בדרכים שונות בזירה הציבורית למען מטרה זו: השתתפות בדיונים בוועדות שונות בכנסת, פעולה מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, פעולה במוסדות התכנון, השתתפות בכנסים וימי עיון, ייעוץ והכוונה של התארגנויות שונות בעקבות המחאה החברתית, ועוד.

התנגדות לודל מלחה 1-3-2012

התנגדות לודל משואה 1-3-2012