English | العربية

הודעת ארגוני זכויות אדם בעקבות האיומים והמתקפה על פעילי “שלום עכשיו”

הודעה לעיתונות

8 בנובמבר 2011

ארגוני זכויות האדם והחברה האזרחית פרסמו היום הודעה משותפת בעקבות המתקפה והאיומים על פעילים וארגונים. בהודעה קראו הארגונים לרשויות להתייחס לאיום במלוא הרצינות ולמלא את תפקידן בהגנה על פעילים ועל פלסטינים בשטחים הכבושים ובישראל כדי להבטיח שמחלוקות אידיאולוגיות לא יסתיימו ביריית אקדח. תוכן ההודעה:

אנו חברי וחברות החברה האזרחית מביעים סולידריות עם פעילים וארגונים המצויים תחת מתקפה של איומים ופעולות אלימות שנועדו להלך על כולנו אימים ולהשתיק את קולנו. אנו מתריעים כי האיום באלימות כבר התממש בעבר והוכח כי הדברים אינם נעצרים בשלב הסיסמאות. מי שעוקר עצים ושורף מסגדים עלול שלא להירתע גם מפגיעה בגופם ובחייהם של פלסטינים וישראלים שדעותיהם ופעילותם אינם מקובלים עליו. בימים אלה, שבהם אנו נזכרים ברצח ראש ממשלה על שום דעותיו, אנו מוחים ודואגים כיוון שהלקח לא נלמד ולא נעשה מאמץ אמיתי להביא את העבריינים לדין. לא מדובר בביטויים מכובסים כמו “נטילת החוק לידיים”, או “תג מחיר”. מדובר באיומים ומעשי אלימות של בריונים המקבלים רוח גבית מאוזלת ידן של רשויות החוק והביטחון.

על הרשויות להתייחס לאיום במלוא הרצינות ולמלא את תפקידן בהגנה על פעילים ועל פלסטינים בשטחים הכבושים ובישראל כדי להבטיח שמחלוקות אידיאולוגיות לא יסתיימו ביריית אקדח.

על החתום: האגודה לזכויות האזרח בישראל, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, בצלם, גישה, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, ילדים ישראלים, יש דין, עדאלה, עיר עמים, קואליצית נשים לשלום, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם-ישראל, שוברים שתיקה, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם.