English | العربية

היתרי בנייה עבור שכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית

הודעה לעיתונות

9 בינואר 2011

מבדיקה שערכה ‘במקום’ עולה כי, בחמש השנים האחרונות (2005-2009) הנפיקה מחלקת הרישוי בעיריית ירושלים 3,215 היתרים לבניית מגורים ברחבי העיר, מתוכם רק 662 היתרים (20.6%) עבור בנייה בשכונות הפלסטיניות במזרח העיר. עוד עולה מהבדיקה, כי ההיתרים שהונפקו בשנים אלו מאפשרים בנייתן של 17,715 יחידות דיור ברחבי העיר, מתוכן רק 2,350 יח”ד (13.3%) בשכונות הפלסטיניות במזרח העיר

מבדיקה שערכה ‘במקום’ עולה, כי בחמש השנים האחרונות (2005-2009) הנפיקה מחלקת הרישוי בעיריית ירושלים 3,215 היתרים לבניית מגורים ברחבי העיר, מתוכם רק 662 היתרים (20.6%) עבור בנייה בשכונות הפלסטיניות במזרח העיר. 1,931 היתרים (60.1%) הונפקו עבור בנייה במערב העיר ו-622 (19.3%) ההיתרים הנותרים עבור בנייה בשכונות/התנחלויות היהודיות במזרח העיר.

עוד עולה מהבדיקה, כי ההיתרים שהונפקו בשנים אלו מאפשרים בנייתן של 17,715 יחידות דיור ברחבי העיר, מתוכן רק 2,350 יח”ד (13.3%) בשכונות הפלסטיניות במזרח העיר. ההיתרים מאפשרים בניית 11,417 יח”ד (64.4%) במערב העיר ו-3,948 יח”ד (22.3%) בשכונות/התנחלויות היהודיות במזרח העיר.

מניתוח נתונים של השנים 1967 ועד סוף 2009 עולה, כי בסך הכל ניתנו כ-3,900 היתרי בנייה בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. לאורך השנים חלו תנודות חדות למדי במספר היתרי הבנייה שניתנו מדי שנה, כשהמספר הגבוה ביותר של היתרי בנייה שניתנו עומד על 280 היתרים בשנים 1983 ו-2000, כל אחת. בשש השנים שלאחר סיפוח ירושלים המזרחית (1967-1972) ניתנו בסך הכל 8 היתרים עבור בניית בתים בשכונות הפלסטיניות.

נתון משמעותי נוסף שעולה מהבדיקה שערכה עמותת “במקום” נוגע למספר הפניות לפתיחת תיק בקשה להיתר, שנדחו עוד לפני שלב הגשת הבקשה. בעיריית ירושלים קיים הליך מקדים לפתיחת תיק רישוי ובו פונה המבקש אל מחלקת התכנון בעירייה לקבלת מידע תכנוני על השטח שבבעלותו. בין השנים 2005-2009 יודעו, במסגרת הליך זה, 483 תושבים פלסטינים בירושלים המזרחית כי לא יוכלו לפתוח תיק בקשה להיתר. פניות אלה אינן נכללות בנתונים שפורטו לעיל על קבלת היתרי הבניה. לפי עיריית ירושלים, הסיבה למרבית הדחיות היא היעדר הסדר קרקעות.

לדברי אדר’ אפרת כהן-בר מעמותת ‘במקום’, “בשנים האחרונות אנו רואים האטה במתן היתרי בנייה עבור שכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית, דבר הנובע מהחמרה בדרישות העירייה בכל הנוגע להוכחות הבעלות על הקרקעות וברישומן. יש לזכור שכבר כיום קיים מחסור של כ-10,000 יח”ד בשכונות הפלסטיניות וכל עוד לא תוסדר סוגיית רישום הבעלות על הקרקעות, הקושי בקבלת היתרי בנייה ייוותר בעינו ומצוקת הדיור החריפה של התושבים הפלסטינים תלך ותחמיר”.