English | العربية

הכשרת הישוב מצפה אילן – החלטה שלא תעמוד במבחן משפטי

הודעה לעיתונות

5 באפריל 2011

עמותת ‘במקום’ הגישה את התנגדותה לתכנית מתאר מקומית עבור הישוב ‘מצפה אילן’ שבוואדי ערה. בהתנגדות נטען, כי ההליכים להכשרה ולהסדרה התכנונית של הישוב לא מותירים כל ספק לגבי ההפליה שמפגינים מוסדות התכנון כלפי תושבי דאר אלחנון, וכי השטח המוצע להסדרת הישוב הוא שטח בעל איכויות סביבתיות גבוהות במיוחד.

עמותת ‘במקום’ הגישה את התנגדותה לתכנית מתאר מקומית עבור הישוב ‘מצפה אילן’ שבוואדי ערה. בהתנגדותה מציינת ‘במקום’, כי “רצונם של מוסדות התכנון והרשויות השונות להכיר ולהסדיר מבחינה תכנונית ומוניצפאלית את הישוב מצפה אילן צורם לאור ההתעלמות של אותם גורמים ממצבו של הכפר דאר אלחנון, אשר נותר כישוב לא מוכר ולא מתוכנן”.

הכפר דאר אלחנון נמצא במרחק של כ-3 ק”מ בלבד בקו אווירי מהישוב ‘מצפה אילן’, באותו מרחב ובמציאות תפקודית ותכנונית זהה. מזה שנים רבות נתקלים תושבי דאר אלחנון בקשיים ובחוסר שיתוף פעולה מצד כל הרשויות הנוגעות להכרתו והסדרתו של הכפר, בטענה שתכניות המתאר שחלות על האזור אינן מאפשרות כביכול את הקמתו של ישוב חדש. לאור זאת, טוענת ‘במקום’ כי אישורה של התכנית הנדונה לישוב ‘מצפה אילן’, תוך המשך התעלמותם של מוסדות התכנון מצרכיהם של תושבי הכפר דאר אלחנון, תהווה החלטה תכנונית מפלה ולא-שוויונית שלא תעמוד במבחן משפטי.

טענה נוספת שמציגה ‘במקום’ היא שהתכנית המוצעת סותרת את תכנית המתאר המחוזית המופקדת (תמ”מ/6), המגדירה, בין היתר, את השטח בו ממוקם הישוב המוצע בתור “שטח פתוח/חקלאי מוגן”, אשר מטרתו “לייעד אזורים שיישמרו כשטחים פתוחים כאמצעי להגנה על ריכוזים של משאבי טבע, נוף, מורשת וחקלאות”. כמו כן, סותרת התכנית המוצעת את הוראותיה של תכנית האב לוואדי ערה, המגדירה את השטח המדובר בתור “אזור בעל רגישות נופית גבוהה”, בו מומלץ שלא להתיר “כל בנייה לצרכים חקלאיים או אחרים בכלל”. בגין נימוקים דומים נדחתה בזמנו הכרתו של הכפר דאר אלחנון.

לדברי סזאר יהודקין, מתכנן ערים מעמותת ‘במקום’, “התכנית המוצעת להכשרת הישוב ‘מצפה אילן’ פוגעת בעיקרון של שוויון וצדק חלוקתי במרחב מצד אחד, ובין קבוצות שונות בחברה הישראלית מצד שני. מוסדות התכנון חייבים להישאר נאמנים למחויבותם לפעול למען הקצאה הוגנת של משאבי הקרקע לכלל האזרחים, במטרה לגשר על פערים חברתיים קיימים. החלטה על אישור התכנית המוצעת תהווה צעד בכיוון הנגדי ומשמעותה תהיה העצמה והנצחה של אי השוויון דווקא במקום רגיש כל כך מבחינה חברתית”.

התנגדות לתכנית מתאר מקומית מצפה אילן