English | العربية

הממשלה הקציבה לציבור רק 10 ימי עבודה להתייחס להצעת החוק להרחבת סמכויות הוד”לים

הקואליציה לדיור בר השגה והמטה לתכנון אחראי: פגיעה בזכות הציבור להשתתפות בהליך החקיקה

הודעה לעיתונות, 2 בספטמבר 2013

במכתב ששיגרו היום ארגונים חברתיים וסביבתיים לשרת המשפטים, ציפי לבני, לשר הפנים גדעון סער ולשר האוצר יאיר לפיד הממונה על קבינט הדיור, דרשו הארגונים לדחות מיידית את המועד האחרון להגשת הערות לתזכיר חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים, שמרחיב את סמכויות הוד”לים, ולתת פרק זמן סביר להתייחסות הציבור להצעה.

כזכור, מדובר בתיקון לחוק אשר לו השפעה נרחבת מאוד על התכנון בישראל ועל איכות החיים של כלל תושביה, חוק זה השנוי במחלוקת זכה ועדיין זוכה לביקורת ציבורית רחבה. למשל, החוק, שעבר בתקופת המחאה החברתית, הבטיח ליעד קרקעות לדיור בהישג יד להשכרה אך עד כה לא מומשה הסמכות ולו פעם אחת. עתירות שהגישה הקואליציה לדיור בר השגה בנושא ידונו בשבוע הבא בבית המשפט המחוזי בירושלים. החוק מעורר גם ביקורת על פגיעה ניכרת בעקרונות של תכנון אחראי והוא אינו נותן משקל הולם לשיקולים חברתיים וסביבתיים. הרחבת סמכויות הוד”ל מעבר לקבוע בחוק, כמוצע, מחייבת דיון ציבורי מעמיק, ולכל הפחות מתן הזדמנות לציבור לבחון את ההצעה והשלכותיה בפרק זמן סביר.

במכתבם טוענים בארגונים כי אתמול אחה”צ, 1.9.13, פורסם תזכיר חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (חוק הוד”לים) (תיקון מס’ 1), התשע”ג-2013 להערות הציבור. המועד האחרון שנקבע להגשת הערות הוא יום א’, ה- 22.9.13, ואולם, בשל תקופת החגים, מדובר בפועל ב-10 ימי עבודה בלבד ללימוד הצעת החוק והגשת הערות.

לטענת הארגונים, פרסום הצעת החוק אתמול דווקא, תוך קציבת 10 ימי עבודה בלבד להגשת הערות, מרוקנת למעשה מתוכן את זכות הציבור להתייחס כראוי להצעת החוק לפני הדיון בה, ומעלה חששות לחסימת ועקיפת הביקורת הציבורית בנושא הוד”לים. לטענת הארגונים, כאשר מדובר בתיקון כה משמעותי מבחינת השלכותיו והשפעותיו החברתיות והסביבתיות השליליות, לא סביר שפרסומו להערות הציבור ייעשה דווקא במהלך תקופת החגים, בזמן שהציבור לא יכול לקחת חלק בהליך הדמוקרטי של נקיטת עמדה ואולי גם מחאה, בהתייחס לחוק המוצע.

לקריאת המכתב (PDF)