English | العربية

הממשלה מסכלת שילוב של דיור בר־השגה בתכנון

הודעה לתקשורת, 15 באוקטובר 2013

הקואליציה לדיור בר השגה: הממשלה מסכלת שילוב של דיור בר־השגה בתכנון, יש להגדיר סמכויות לדיור בר השגה במסגרת שינויים לחוק התכנון

לקראת הדיון מחר [רביעי ה-16.10] בכנסת על הצעת החוק “הרפורמה בתכנון ובניה” (תיקון 102 לחוק התו”ב), הקואליציה לדיור בר השגה מזכירה כי בתזכיר החוק שפורסם לא נכללו סמכויות בעניין דיור בר השגה, אותן אלו שאומצו במסגרת הרפורמה בחוק התכנון שנדונה בממשלה הקודמת.

הקואליציה לדיור בר השגה קוראת לשרים ולחברי קבינט הדיור לא לאפשר קידומה של רפורמה כה משמעותית בחוק התכנון והבניה מבלי שיינתן במסגרתה גם מענה לנושא של דיור בר השגה. על השרים לוודא לכל הפחות שהפרק שגובש בהליך הקודם ייכלל בתיקון שמקודם כעת. לטענת הקואליציה, יש לתת סמכויות ברורות לוועדות התכנון להכללת דיור בר השגה בתכניות מתאר מקומיות. ללא הסמכת מוסדות התכנון בנושא, לא ניתן יהיה לקדם דיור בר השגה בתכניות מתאר בשל חוות דעת של משרד המשפטים, המחייבת הסדרת הנושא בחוק.

כיום, הממשלה מסכלת שילוב של דיור בר־השגה כבר בשלב התכנוני, תוך התעלמות בוטה גם מסמכויות המוקנות באמצעות חוק הוד”לים, וגם מהוראותיה של תכנית מתאר ארצית מספר 35, וכעת היא גם מסירה לחלוטין כל התייחסות לדיור בר־השגה מהתיקון לחוק התכנון והבנייה, המכונה באופן ציני ‘רפורמת הפרגולות’.

הקואליציה קוראת לעגן דיור בר־השגה בחוק, כדי שכבר בשלב התכנון תינתן הדעת לשיקולים חברתיים ולהקצאת דירות להשכרה ולמכירה במחירים מופחתים בכל תוכנית בנייה למגורים.
לדברי אדר’ שרי קרוניש מעמותת ‘במקום’ וחברת הקואליציה לדיור בר השגה: “דיור בר השגה הוא נושא תכנוני מובהק ולכן אין הצדקה לתיקון של חוק התכנון והבניה אשר אינו מתייחס לעובדה זו. אחרת, מוסדות התכנון יוכלו רק להמשיך לייצר תשתית תכנונית עבור סביבות מגורים שאינן מותאמות למגוון קבוצות אוכלוסיה ואינן מתמודדות עם הקיטוב ההולך ומחמיר בנגישות לדיור בישראל.”