English | العربية

הממשלה מעדיפה לחזק את כוחה על פני האינטרס הציבורי

הודעה לעיתונות

‘במקום’, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי העבירו את הסתייגויותיהן לגבי הרכב הועדות המחוזיות וועדות המשנה בהצעת חוק התכנון והבנייה. לטענת הארגונים, הממשלה מחזקת את כוחה בועדות, על חשבון האינטרס הציבורי.

לקראת הדיון בהרכב הוועדות לפי הצעת חוק התכנון והבנייה החדש, העבירו שלושת הארגונים החברתיים את הערותיהם להצעת החוק. מהערות הארגונים עולה, כי נציגות הממשלה בועדה המחוזית תתחזק, זאת בעוד נציגותן של הרשויות המקומיות וארגוני החברה האזרחית תיוותר ללא שינוי.

כך, לדוגמא, מבקשת הצעת החוק לחזק את ה”מונופול” הממשלתי בוועדה ע”י הוספת 6 נציגי ממשלה נוספים (17 לעומת 11 כיום), זאת ללא כל שינוי במספר נציגי השלטון המקומי (5) ונציגי החברה האזרחית (2). משמעות הדבר כי אם תאושר ההצעה, יהוו נציגי הממשלה 70% מחברי הועדה (לעומת 61% כיום).

שינוי נוסף שמבקשת הממשלה לעשות הוא בנוגע לקביעת נציגי השלטון המקומי שישבו בוועדה. אם כיום נבחרים הנציגים על פי המלצות הרשויות המקומיות, הרי שלפי הצעת החוק ימונו הנציגים על ידי שר הפנים. שינוי זה יאפשר לשר לבחור בנציגים השותפים לעמדתו, ובכך לחזק את כוחה של הממשלה בוועדה ולבטל לחלוטין כל אפשרות של דיון אמיתי ומעמיק בנושאים העומדים על סדר יומה.

לטעת הארגונים, כלל השינויים שמבקשת הממשלה לעשות בהרכב הוועדות יאפשרו לה לקדם במסלול מזורז תכניות רבות בעלות השלכות חברתיות וסביבתיות רחבות היקף וארוכות טווח, תוך התעלמות מהאינטרסים הציבוריים וכמעט ללא כל בקרה ציבורית.

בהערות שהעבירו הארגונים הם מבקשים, כי במקום למנות נציגים ממשלתיים נוספים, יחוזק מעמדם של נציגי השלטון המקומי וארגוני החברה האזרחית, יוספו נציגי ארגונים חברתיים וכן כי הרכב הועדה יכלול חברים מקרב הציבור.

נילי ברוך מ’במקום’ אומרת, כי “הצעת החוק החדשה באה, רובה ככולה, לחזק את כוחה של הממשלה במערכת התכנון ומאיימת על קיומה של המערכת כגוף מקצועי ואובייקטיבי. החוק החדש מהווה, למעשה, סתימת פיות של אותם האנשים שהאינטרס הציבורי עומד בראש מעייניהם וכל זאת במטרה לקדם אינטרסים כלכליים צרים על פני אינטרסים חברתיים רחבים”.

עו”ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה לזכויות האזרח, אומרת, כי “במקום להעצים את כוחה של הממשלה, נכון יהיה להעצים את כוחו של הציבור, אשר מושפע מהחלטות הועדה. ההחלטה, לדוגמא, להוסיף נציג נוסף מטעם הממשלה כחבר בוועדה, במקום לבחור באפשרות של הזמנתו לדיונים הרלוונטיים, ובמקום למנות נציגים של הציבור, אינה מוצדקת מקצועית ומהווה הוכחה לכך שמה שעומד בראש מעייניה של הממשלה הוא חיזוק כוחה ולא שמירה על האינטרס הציבורי”.

הארגונים החברתיים – ‘במקום’, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי – הינם חברים ב”מטה לתכנון אחראי”, הפועל למען מערכת תכנון חזקה, בעלת אינטרסים רחבים, אשר פועלת למען הכלל.