English | العربية

העליון אישר: יוקם פרויקט “ליהודים בלבד” בלב עג’מי

הודעה לעיתונות

7 בנובמבר 2010

בית המשפט העליון דחה את ערעורם של תושבים ערבים ויהודים בשכונת עג’מי שביפו, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, ‘במקום’ ורבנים לזכויות אדם, נגד הקצאת קרקע ציבורית לצורך פרויקט בנייה ליהודים בלבד. הנימוק: מדובר ב”מעשה עשוי”. האגודה לזכויות האזרח: “העליון התעלם מאפליה גלויה ומגזענות בוטה והסתתר מאחורי טעמים פרוצדוראליים. הצדק לא נעשה”.

בפסק דינה קיבלה נשיאת בית המשפט העליון את טענות המערערים, כי על מינהל מקרקעי ישראל למנוע הפליה:

“סבורה אני כי יש יסוד לטענה כי המינהל נדרש לפקח על אופן שיווק המקרקעין בשוויון ללא הפליה גם על ידי חברות פרטיות הזוכות במכרזים המוצאים על ידו, כאשר המקרקעין הם מקרקעי המינהל על כל המתחייב מכך.”

הנשיאה ביניש אף קבעה כי “יש ממש בטענה שהציבור הדתי לאומי – לו יועד פרויקט הבנייה – אינו בגדר קבוצת מיעוט הדורשת הגנה על מאפייניה הדתיים והתרבותיים הייחודיים.” ואולם, בנסיבות העניין, לאחר שמינהל מקרקעי ישראל מיהר למכור את הקרקע בטרם הגשת הערעור, בית המשפט לא ראה להכריע בסוגיות אלה.

מזה כשנה וחצי מנהלים תושבי שכונת עג’מי, ערבים ויהודים, מאבק בפרויקט דיור סלקטיבי שבונה חברת “באמונה” בלב השכונה, ומיועד ליהודים בלבד. התושבים עתרו לבית המשפט המינהלי בתל אביב יחד עם האגודה לזכויות האזרח, במקום ורבנים לזכויות האדם, ולאחר מכן אף פנו לבית המשפט העליון. בימים הספורים שבין מועד מתן פסק דינו של המחוזי לבין הגשת הערעור לעליון, מיהר מינהל מקרקעי ישראל למכור את הקרקע.

לדברי עו”ד גיל גן-מור, שייצג את התושבים והארגונים: “ההחלטה מאד מאכזבת, ואולם ההליך המשפטי הניב הישגים משמעותיים. ‘באמונה’ לא תוכל להרחיב את הפרויקט הבדלני, ועל פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, חל איסור על מינהל מקרקעי ישראל למכור קרקע ליזם שימכור דירות באופן מפלה. אנו נוסיף ונעקוב אחר יישום ההחלטה”.

אסתר סבא, תושבת השכונה ואחת העותרים: “אנחנו מקבלים את כולם לשכונה, והתנגדנו לפרויקט משום שהוא הוקם מתוך כוונה ברורה להדיר אותנו. בימים אלה, משתוללת אלימות גזענית בצפת במטרה להרחיק ערבים מהעיר, ואילו כאן, ביפו, הגזענות פועלת בחסות בית המשפט העליון”.

בעתירה, ציינו עוה”ד גיל גן-מור ודן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח, כי לא זו בלבד שהחוק אוסר על קיום אפליה בפרויקטים שהוקמו על קרקע ציבורית, אלא שבמקרה זה, הפרויקט הבדלני של “באמונה” הוקם בלב שכונה שרוב תושביה אינם מורשים לגור בו, על אחת מעתודות הקרקע האחרונות בשכונה שסובלת ממצוקת דיור קשה.

פסק-דין בתיק עע ם 1789 10