English | العربية

חוק הוד”לים כשל בצורה נחרצת במימוש תכליותיו החברתיות ואין להאריך אותו

ארגוני המטה לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה:חוק הוד”לים כשל בצורה נחרצת במימוש תכליותיו החברתיות ואין להאריך אותו

הארגונים קוראים לועדת הפנים שלא לאשר מחדש את חוק הליכי תכנון ובניה [הוד”לים]. לטענתם, התעלמות הממשלה מהסמכויות החברתיות של החוק הביאה לכך שהחוק כשל ואין להמשיכו.

לטענת הארגונים, עד כה החוק כשל בצורה נחרצת במימוש תכליותיו החברתיות לענות על מצוקת הדיור, בין השאר סמכויותיו לכלול דיור בר השגה סוכלו, תוך שהממשלה רומסת ברגל גסה את ההוראות בעניין זה והופכת אותן לאות מתה. במקום דיור בר השגה – הוד”לים קידמו שכונות יוקרה בעתודות קרקע ציבוריות, במקום דירות קטנות להשכרה – בעיקר דירות גדולות למכירה, במקום בניה עממית – קודמו בוד”לים גם תכניות לבנייה צמודת קרקע, בלי לתת את הדעת לצרכים של אוכלוסיות מגוונות ולצורך לתת פתרונות בתמהיל מגוון בכל מקום ומקום. הארגונים מזהירים כי חוק הוד”לים יוצר מערכת תכנונית מקבילה למערכת הקיימת, ללא האיזונים והבלמים של חוק התכנון והבניה וללא שיקול הדעת הקיים במערכת התכנונית הרגילה תוך שהוא מסיט את מערכת התכנון לפיתוח פרברי ויקר בשטחים פתוחים.

הארגונים טוענים כי החוק אמור היה לזרז את הבנייה, אך בסתירה למטרות המוצהרות של חוק הוד”לים הצעת החוק קובעת כי המועד לתחילת הבנייה של תכנית לדיור לאומי יהיה 4 שנים (!) ממועד אישורה, לעומת 2.5 שנים לפי חוק הוד”לים הקיים. לטענתם, את שיפור מערכת התכנון והפיכתה גם ליעילה יותר וגם לחברתית יותר, יש לעשות במסגרת התיקון לחוק התכנון והבניה שהדיונים בו מתחילים השבוע. הכוונה היא לתיקון מקיף לחוק הראשי (תיקון מס’ 102 לחוק התכנון והבנייה), אשר מטרתו המוצהרת היא ייעול מערכת התכנון וקיצור לוחות הזמנים לאישור תכניות.

כזכור, חוק הוד”לים החל כחוק שמטרתו היחידה היא זירוז הליכי התכנון במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור. אולם, חברי הכנסת עמדו על החשיבות הרבה בכך שהמדינה תעודד לא רק יותר דירות אלא גם דירות בגדלים שונים ומסוגים שונים, לרבות דיור בר השגה למעוטי הכנסה, בתמהיל מגוון. לכן, בתהליכי החקיקה, שהתקיימו בשיא המחאה החברתית, לחצו חברי הכנסת כי החוק יעבור רק אם יבטיח כי חלק מהדירות יהיו להשכרה וחלק לזכאים שאינם בעלי אמצעים בהשכרה במחיר מפוקח.
בפועל, מאז החלו ועדות הדיור הלאומיות את עבודתן, הסעיפים המאפשרים דיור בר השגה בתמהיל מגוון לא מומשו והפכו למעשה לאות מתה בחוק. הארגונים טוענים, כי לכל הפחות, יש להפוך את הסמכויות בנושא דיור בר השגה למחייבות.

הצעה לתיקון חוק הודלים המטה לתכנון אחראי

הערות הקואליציה להצעת חוק הודלים 22.10.13