English | العربية

הפסיקו להתעלם מהדיור הציבורי ושנו את הקריטריונים לזכאות

הודעה לעיתונות

31 בינואר 2012

הקואליציה לדיור בר השגה למועצת מקרקעי ישראל: הפסיקו להתעלם מהדיור הציבורי ושנו את הקריטריונים המפלים לדיור בר השגה. על אף שלא נערך דיון הולם בנושא דיור בר השגה, ולא נבחנו הקריטריונים הראויים בהליך ציבורי ושקוף, מועצת מקרקעי ישראל דנה ב 31.1.12 במספר החלטות בעייתיות הכוללות קריטריונים בלתי סבירים ומתעלמות ממצוקת השכבות החלשות לדיור ציבורי.

מועצת מקרקעי ישראל דנה בשתי החלטות חשובות העוסקות בקידום פתרונות דיור, האחת עוסקת בדיור בהישג יד – “מחיר למשתכן”, והשנייה בהקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה.

בהצעות דנן, המועצה מבקשת להגדיר מי יהיה זכאי לגור במתחמים שייבנו בהתאם להחלטות מס’ 1240 ו-1239 שהתקבלו קודם ע”י המועצה.

ההצעות מסמנות התקדמות מסוימת אך הן מעוררות קשיים רבים. שתי ההצעות מגדירות מי יהיה זכאי לגור במתחמים שייבנו, אך בקריטריונים המפורטים נעדרת באופן תמוה התייחסות לקריטריונים מהותיים שמתחייבים מטיבן וטבען של ההחלטות מסוג זה, כגון רמת הכנסה ומיצוי כושר השתכרות.

לא זו בלבד שחסרה שורה של קריטריונים מהותיים, אלא גם שנקבעו קריטריונים מפלים ובלתי הוגנים, כגון גיל, שנות נישואין ומספר ילדים העלולים להוות אפליה פסולה לטובת מי שמתחתן קודם ומגדל משפחה גדולה מאוד, תוך התעלמות מהעובדה שלכל מקום יש צרכים ייחודיים ושונים המחייבים התייחסות שונה.

יתרה מזו, ע”פ ההצעות, יינתן ניקוד עודף לשירות צבאי או מילואים, דבר אשר לאור ההיצע המוגבל, עלול להפוך בפועל לתנאי סף, המדיר מהפרויקטים הללו אוכלוסיות רבות ששוחררו כדין משירות. לטענת הקואליציה הדבר אינו חוקי ויש למצוא דרכים לפצות את מי ששירת בלי לגרום לפגיעה באחרים.

כמו כן, ההחלטות שוב מתעלמות מנושא הדיור הציבורי, והמועצה ממשיכה להתעלם מתפקידה להקצות קרקע לדיור ציבורי לפי חוק רשות מקרקעי ישראל. הקואליציה המליצה לחברי המועצה לקבוע כי “10% מהדירות לפחות, בכל פרויקט, יימסרו למשרד הבינוי והשיכון או לחברה משכנת מטעמו, לצורך ניהולן כדיור ציבורי לזכאים או לאנשים עם מוגבלות.”

לעמדת הקואליציה, קביעת קריטריונים אחידים מראש עבור כל מקום, אינה ראויה, וצריך לערב את השלטון המקומי בעיצוב הקריטריונים לזכאות, בהתחשב בצרכים הייחודיים של כל מקום. הקואליציה טענה בפני חברי המועצה כי יש לקבוע סל של קריטריונים חוקיים לרבות תנאי סף, ולקבוע לכל מכרז את הקריטריונים הסופיים מתוך הסל בהתאם לצרכים המקומיים, שיגובו בסקר אמדן צרכי דיור שתערוך הרשות המקומית.