English | العربية

הצעת חוק – הכרה בדיור בר השגה כצורך ציבורי

הודעה לעיתונות

13 באוקטובר 2010

הקואליציה לקידום דיור בהישג יד פנתה במכתב לראש הממשלה ולשרים נוספים והציעה לשלב פרק מיוחד לדיור בר-השגה בהצעת החוק הממשלתית לשינוי חוק התכנון והבניה (הרפורמה בתכנון).

הקואליציה סבורה כי דיני התכנון הקיימים מעכבים תכנון דיור בר-השגה וכי הרפורמה בתכנון הינה הזדמנות לתיקון המצב. ישנה כיום דרישה ברורה מצד מינהל התכנון והרשויות המקומיות לקבל סמכויות ברורות מצד המחוקק. במצב הקיים כוחן של רשויות התכנון לקדם דיור בר-השגה מוגבל והאזרחים נפגעים.

הקואליציה מציעה לקבוע לראשונה כי דיור בר-השגה הינו “צורך ציבורי”. חשוב שהמושג ייטמע ברשימת צרכי הציבור הקבועה בחוק כדי שיהיה ברור שעל הרשויות אחריות להקצות שטחים בתכניות מתאר לטובת דיור בר-השגה, כשם שהיא עושה זאת עבור צרכי ציבור נוספים. בפרק המוצע ניתנים כלים וסמכויות לרשויות התכנון, ולשר הפנים תהיה סמכות להתקין תקנות בעניין, בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון. השימוש בכלים אלו יעשה על ידי רשויות התכנון בהתאם לנסיבות ולצרכים ועל פי הנחיות החוק.

עו”ד נדיה מוגילבסקי מהאגודה לצדק חלוקתי אמרה: “הצעת החוק מתייחסת הן לצורך בהוזלת נטל עלויות הדיור של אנשים העובדים בשכר בינוני ונמוך, והן למטרה החברתית של דיור בתמהיל חברתי ומניעת הדרה חברתית, והוא מאזן בין הצרכים של רשויות מקומיות לצרכים חברתיים רחבים יותר שלנו כחברה”.

עו”ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח אמר: “נוצרה לממשלה הזדמנות לחולל שינוי ולא רק לדבר על מצוקת הדיור. שילוב פרק בנושא דיור בר-השגה בחוק התכנון החדש יהווה מסר חברתי מצד הממשלה, שמצוקת הדיור בראש מעייניה. המאבק הוא על דמותה של המדינה. האם לנו ולילדנו יהיה דיור בר-השגה ונוכל ליהנות מערים פלורליסטיות עם שירותים ותשתיות טובים לכל שכבות האוכלוסייה, או שתתקבע פה הפרדה מעמדית – ערים לעשירים בלבד לצד משכנות עוני”.

ד”ר אמילי סילברמן מהטכניון הוסיפה: “אם תתקבל הצעת החוק, ישראל תצטרף לרשימה ארוכה של מדינות מפותחות שבהן רגולציה תכנונית המסדירה את הנושא של דיור בר-השגה, לרבות ארה”ב, קנדה, בריטניה, ספרד, צרפת, אוסטרליה, איטליה והולנד”.

מכתב לרהמ – הוספת פרק דיור בר השגה לחוק התכנון