English | العربية

הצעת חוק תכנון ובנייה חסרה מטרות חברתיות וחשיבה כלל-חברתית

הודעה לעיתונות

24 במאי 2011

הארגונים החברתיים – עמותת ‘במקום’, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי – מתריעים כי הצעת חוק התו”ב בכלל, והפרק העוסק בתכניות בפרט, באה לקדם סדר יום פוליטי, כלכלי ויזמי על חשבון מטרות חברתיות.

הארגונים החברתיים – עמותת ‘במקום’, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי – מתריעים כי הצעת חוק התו”ב בכלל, והפרק העוסק בתכניות בפרט, באה לקדם סדר יום פוליטי, כלכלי ויזמי על חשבון מטרות חברתיות, ובהן: פיתוח בר-קיימא, דיור בר השגה, צמצום פערים בין מרכז לפריפריה ובין עשירים לעניים, שילוב אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית, ועוד. לטענת הארגונים, מבקשים מנסחי החוק לקדם נושאים תכנוניים מסוימים, ובהם תכניות לישובים חדשים ולשכונות מגורים חדשות, תכניות למתקנים ביטחוניים וכד’, מבלי לבחון ולשקול את ההשפעות החברתיות רחבות ההיקף שלהם.

הצעת החוק מחזקת את השפעתה של הממשלה על הליכי התכנון והבנייה מחד, ומצמצמת משמעותית את הזכות של הציבור הרחב להשפיע על ההליכים מנגד. כך, למשל, מעניקה הצעת החוק לממשלה את הסמכות להורות על הכנת תכנית מתאר ארצית ולערוך שינויים בתכנית זו, ללא דיון חוזר במועצה הארצית. מנגד, מבוטלת כליל האפשרות של הציבור הרחב להגיש ערר על החלטות של הוועדה המחוזית בתכניות מתאר מקומיות שבסמכותה.

לצעדים אלו, מתריעים הארגונים, עלולות להיות השלכות חמורות, ביניהן העדפת שיקולים פוליטיים על פני שיקולים מקצועיים; החלשת והשתקת האינטרסים של קבוצות מוחלשות באוכלוסיה, שכבר כיום נאלצות להיאבק למימוש זכויותיהן התכנוניות; פגיעה בהמשכיות התהליך התכנוני ובזבוז משאבים ציבוריים; ועוד.

בכל הנוגע לתכניות פינוי-בינוי, קובעת הצעת החוק כי הוועדה המחוזית תאשר תכניות פינוי-בינוי ברמה מתארית בלבד, מה שמשתלב ברוח החוק להעברת סמכויות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, אך למעשה מבטל את מערכת הבקרה הקיימת על פעולות תכנון אלה. בהקשר זה מציעים הארגונים, בין היתר, כי כחלק מהכנת תכנית להתחדשות עירונית, יחויבו הרשויות לכלול חוות דעת מקצועית, אשר תבחן את השפעות התכנית על היבטים חברתיים וקהילתיים.

הארגונים גם מבקשים, כי בהצעת החוק ישולבו סעיפים בנוגע לצורך של מוסדות התכנון לכלול בתכניות הוראות בעניין דיור בר-השגה לאוכלוסיות הזקוקות לכך, ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל.

לדברי נילי ברוך, מתכננת ערים מעמותת ‘במקום’, “הרפורמה שמקודמת במערכת התכנון בישראל תביא לפגיעה חמורה בכל הקשור ליכולתו של הציבור לקחת חלק ולהשפיע על תהליך קבלת ההחלטות. פגיעה זו תתבטא בכך שאינטרסים כלכליים ויזמיים יועדפו על פני אינטרסים חברתיים, ואנו נמצא את עצמנו בעוד מספר שנים עוסקים בניסיון למזער נזקים, שהיה ניתן למנוע מלכתחילה”.

הארגונים החברתיים – עמותת ‘במקום’, האגודה לזכויות האזרח והאגודה לצדק חלוקתי – הינם חברים ב”מטה לתכנון אחראי”, הפועל למען מערכת תכנון חזקה, בעלת אינטרסים רחבים, אשר פועלת למען הכלל.

הערות הארגונים החברתיים לסעיפים 161-192  5.5.2011