English | العربية

הרחק מעין הציבור – מועצת מקרקעי ישראל מקבלת החלטות מרחיקות לכת בנושא דב”י

הודעה לעיתונות

15 לנובמבר 2011

מועצת מקרקעי ישראל מקבלת החלטות מרחיקות לכת בנושא דיור בר השגה בלי לפרט לציבור את הפרטים המהותיים ביותר – המחיר והקריטריונים – אלו ייקבעו רק בעתיד. בנוסף- ההחלטות שוב מתעלמות מהמצוקה של זכאי הדיור הציבורי. החלטות חדשות של מועצת מקרקעי ישראל נכנסו לתוקפן ביום 15.11.201, לאחר ששר האוצר, מר יובל שטייניץ, חתם עליהן. בהתאם להחלטה מס’ 1240, שעניינה שיווק קרקעות למטרות דיור להשכרה, השיווק ייעשה בשני מסלולים, כאשר נקבע כי השימוש בקרקע למטרת השכרה לא יפחת מ-10 שנים במסלול א’, ובמסלול ב’ לא יפחת מ-20 שנים.

כמו כן, התקבלה החלטה מס’ 1239, שתאפשר שיווק קרקע בשיטת “מחיר למשתכן”, כאשר מחיר הקרקע קבוע, והמציעים במכרז מתחרים על המחיר הנמוך ביותר למ”ר בנוי.

החלטות אלה נדונו במועצת מקרקעי ישראל בישיבה שנערכה ביום 10.08.2011. טרם הישיבה, הגישה הקואליציה לדיור בר השגה למועצת מקרקעי ישראל נייר עמדה.
ההחלטות התקבלו בלי שמרכיבים מהותיים במדיניות נחשפו לידיעת הציבור – מחיר השכרה המוזלת (לפי מסלול ב’) והזכאים, דבר אשר פוגם ביכולת לנהל שיח ציבורי בנושא.

בנוסף, ההחלטות אינן מתייחסות לנושא הדיור הציבורי. הקואליציה לדיור בר השגה המליצה לקבוע כי חלק מהדירות יועברו לידי המדינה וינוהלו כדיור ציבורי, המשולב בתוך בניין המגורים. המועצה ממשיכה להתעלם מתפקידה להקצות קרקע לדיור ציבורי לפי חוק רשות מקרקעי ישראל.

אנו רואים בחיוב את הדגש ששמה המועצה על הנגשת חלק מהדירות בפרויקטים לאנשים עם מוגבלות, אך סבורים כי לשון ההחלטה רפה מידי בנושא זה, ויש לקבוע הוראות ברורות יותר הכוללות הקצאה של דירות לאנשים עם מוגבלות, ולא רק לבעלי מוגבלות פיזית אלא גם נפשית.

אנו רואים בחיוב את הקשחת התנאים והסנקציות שיוטלו על היזמים בגין הפרת ההסכם בניהם למינהל מקרקעי ישראל, דרישה שהעלתה הקואליציה. להחלטה נוסף סעיף הקובע כי “המינהל לא יאפשר לזוכה במכרז ליזום שינוי ייעוד או שימוש בקרקע למטרה אחרת שאינה תואמת את הכללים בהחלטה זן”. עוד נקבע כי, בגין הפרה של הוראה זו ו/או הפרה כלשהיא להסכם, הפיצוי יעמוד על – 35% מערך הקרקע ע”פ הערכת השמאי במועד הזכייה (בניגוד להצעת ההחלטה שהסתפקה רק ב – 20%), ונוספה האפשרות לנקוט בהליכים נוספים המגיעים ע”פ החוזה ו/או הדין.