English | العربية

התכנית הממשלתית בתחום הדיור אינה נותנת מענה מספק למצוקת הדיור

הקואליציה לדיור בר השגה פרשה אתמול [יום א’ , 2.6.2013] בכמה מכתבים המופנים אל הרכב קבינט הדיור, את הצורך המיידי לתקן את המדיניות המוצעת כדי לקדם דיור בר השגה.

בהתייחסה לחוק הוד”לים דרשה הקואליציה מהרכב הקבינט כי בטרם יאשר את הארכת החוק והרחבתו, יערוך בירור נוקב לגבי התעלמותה הממשלה מהסמכויות בעניין דיור בהישג יד וסיכול המטרה החברתית של החוק, שהייתה לא רק להגדיל את מספר הדירות המאושרות, אלא גם לספק תמהיל מגוון של סוגי דירות, שיהיה בהישג ידם גם של משקי בית עם הכנסה נמוכה ובינונית.

בהמשך מתבקש הקבינט, ככל שיחליט להאריך את החוק, לכל הפחות לתקן את הסעיפים המתייחסים לדיור בהשכרה לטווח ארוך ודיור בהישג יד להשכרה באופן שיישומן תהיה סמכות חובה ולא סמכות רשות. לטענת הקואליציה, ללא עמידה על החובה לקדם דיור בר השגה, אין כל מנדט לחוק הוד”לים, כי נכון להיום, באזורי הביקוש, הוא בעיקר מקדם הקמת שכונות יוקרה הומוגניות. עתירה של ארגוני הקואליציה נגד אי מימוש הסמכויות בדבר דיור בר השגה בשתי תכניות לדיור לאומי בירושלים נדונה בימים אלו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

בהתייחסה לתוכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית טוענים בקואליציה כי תכנית הדיור הממשלתית כללת מגמות סותרות בנושא התחדשות עירונית. לצד מגמה של ביזור הסמכויות לרשויות המקומיות, ישנה מגמה סותרת של ריכוזן בידי הוועדה לדיור לאומי במשרד הפנים. לעמדת הקואליציה הרגולציה בנושא התחדשות עירונית מתרכזת בעיקר בהאצת ההליכים ובהסרת חסמים, ואינה מתמקדת בכשלים המהותיים של תכניות להתחדשות עירונית, ובמיוחד תכניות פינוי בינוי. נושא ההתחדשות העירונית הוא מורכב ורגיש מבחינה חברתית, תכנונית וכלכלית בהשוואה לתוכניות לבנייה חדשה על קרקע פנויה. הקואליציה מדגישה כי ישנם ערוצים רבים להתחדשות עירונית מלבד פינוי בינוי, שהוא כלי קיצוני ובעייתי ולכן גם אינו ישים במרבית המקרים. במכתבה, מציגה הקואליציה את הקשיים והבעייתיות של תכניות פינוי בינוי לצד המלצות כיצד ניתן לבצע התחדשות עירונית מוצלחת ואחראית, שתוצאותיה הן חיזוק שכונות ותיקות ותוספת יחידות דיור למלאי הקיים בלי לדחוק תושבים ותיקים מעוטי אמצעים. בקואליציה סבורים כי התייחסות להיבטים החברתיים בתכניות פינוי בינוי, לרבות דיור בר השגה, היא חיונית, כמו גם שקילת פתרונות מתונים בטרם פונים לכלי של פינוי בינוי. האצת ההליכים לאישור תכניות בעייתיות אלה עלולה להביא לדחיקה משמעותית של אוכלוסיה מעוטת הכנסה.

בעניין ההצעה לבטל את חוק הדיור הציבורי מבהירה הקואליציה כי היא מתנגדת בכל תוקף להצעה לבטל את חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה). במכתב פונה הקואליציה לקבינט בדרישה לעדכן את החוק, להכניס בו תיקונים ולהפעילו, וכן בדרישה לחדש את מאגר הדיור הציבורי. הקואליציה מציינת בין היתר, כי בתכנית המקורית של יש עתיד לבניה ולהשכרה, נקבע ש-5% מהדירות יהיו דיור ציבורי, אך אין לזה כלל ביטוי בתכנית הממשלתית. כמו כן, מציינת הקואליציה כי ההצעה לאפשר לרשויות מקומיות לעשות שימוש נוסף בשטחים שמיועדים למטרות ציבור (שטחים חומים) צריכה להתמקד רק בהגדלת הדיור הציבורי, ושוללת בתוקף את ההצעה לאפשר בינוי דירות “רגיל” המיועד לשוק החופשי. כך תוטל גם על הרשויות המקומיות הסמכות והאפשרות לפעול בתחום של הדיור הציבורי.

לקריאת המכתבים :

מכתב הקואליציה בעניין חוק הדיור הציבורי

מכתב הקואליציה בעניין חוק הוד”לים

מכתב הקואליציה בנושא התחדשות עירונית