English | العربية

התנגדות להעתקת בסיסי המודיעין של הצבא לצפון הנגב

הודעה לעיתונות

21 במרץ 2012

‘במקום’, בשיתוף עם משפחות בדוויות, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, ו’עדאלה’ הגישו התנגדות ל”קרית המודיעין” שתפגע קשות באלפי תושבים בדווים. המתנגדים טוענים כי הצבא בוחר להעביר בסיסים משטח מאוכלס במרכז לשטח מאוכלס בדרום על אף שהיה יכול למקם אותם בשטחים פנויים שיש ברשותו.

נציגיהם של שש משפחות בדואיות המתגוררות בכפרים בלתי מוכרים שמדרום-מערב לישוב לקיה הגישו אתמול לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום התנגדות לתוכנית המבקשת להקים “קרית מודיעין” שתרכז מספר בסיסי צבא הממוקמים כיום במרכז הארץ ויועברו לאזור במסגרת פרויקט העברה בסיסי הצבא דרומה. ההתנגדות הוגשה בשיתוף המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ‘במקום’ ועדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. את ההתנגדות כתבו מתכנן הערים סזאר יהודקין מ’במקום’ ועו”ד סוהאד בשארה מעדאלה.בנוסף להתנגדות זאת הוגשה התנגדות של המועצה המקומית לקיה.

התוכנית להקמת קריית המודיעין מיועדת להעברת בסיסי המודיעין מהאזורים הצפופים במרכז הארץ לאזור באר שבע. לפי התוכנית, “קרית המודיעין” תוקם בין באר שבע והישובים הערביים הבדוויים לקייה ואום בטין, ותתפרש על שטח של יותר מ-5,000 דונם. התוכנית כוללת הקמת בניינים בני שש קומות על שטח של יותר מ-600 אלף מ”ר.

סביב האזור המיועד להקמת קריית המודיעין מתגוררת אוכלוסייה בדואית שמונה למעלה מ-9,000 תושבים, שאלפיים מהם גרים בתוך האזור המיועד לתוכנית. אישור והקמת התוכנית תביא לגירוש ועקירת בתיהם של אלפי תושבים בדואים. הכפרים הבדווים במקום קיימים עוד מלפני קום המדינה, אליהם הצטרפו משפחות שגורשו מאדמותיהם בשנות החמישים, לאחר שהממשל הצבאי ריכז את האוכלוסייה הבדואית ב”אזור הסייג”. בתוך האזור המיועד לתוכנית נמצאים גם שטחים נרחבים המשמשים את האוכלוסייה הבדואית לחקלאות ולמרעה, בורות לשתייה והשקיה, סכרים לאיסוף מי גשמים ואף בית קברות.

בהתנגדות צוין כי תושבי המקום הגישו עוד בשנות השבעים תביעות בעלות לרישום אדמותיהם, אך המדינה הקפיאה את הליכי הסדר הקרקעות והם עדיין תלויים ועומדים. למרות שבחלק מן התביעות עדיין לא תם הדיון, התוכנית המוצעת מתייחסת לאדמות אלה כאל אדמות מדינה. המתנגדים הדגישו כי בעבר התנגדו לתוכנית מטרופולין באר שבע בבקשה להכיר בהם במקום מושבם. למרות שהדיון בתוכנית הנ”ל לא הסתיים, מבקשת המדינה להקים את “קריית המודיעין” ולחסום כל אפשרות של הסדרה במקום. בנוסף הם הגישו את הסתייגויותיהם להצעת חוק שגובשה בעקבות המלצות צוות היישום של ועדת גולדברג (צוות פראוור). גם בהקשר זה, אם ההסתייגות תתקבל, התכנית המוצעת תחסום אפשרות תכנונית להסדרת ההתיישבות הבדואית במקום.אישור תוכנית קריית המודיעין מרוקנת את הליך ההתנגדויות והליך הסדר הקרקעות מכל תוכן באופן המנוגד לעקרון שלטון החוק ולחוק התכנון והבנייה.

המתנגדים הוסיפו עוד כי המטרה המוצהרת של התוכנית היא העברת בסיסי חיל המודיעין ממרכז הארץ המאוכלס בצפיפות, אך התוכנית מציעה להעביר את הבסיסים לאזור שגם הוא מאוכלס וצפוי להפוך בעתיד הקרוב לאזור צפוף לא פחות – בעוד שקיימם ברשות הצבא שטחים פנויים אחרים אליהם היה ניתן להעביר את הבסיסים בלי לפגוע בתושבים החיים באדמות אלו.

המתנגדים סיכמו כי אישור התוכנית יגרום בהכרח לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות של התושבים הערבים של האזור לבעלות וכי הריסת בתיהם ועקירת היישובים יפגעו בזכותם הבסיסית לכבוד ולשוויון.

התנגדות להעתקת קריית המודיעין לנגב