English | العربية

התנגדות לתכנית מועדפת לדיור “לוד – הרובע המערבי” (מס’ תמ”ל/1053)

יולי 2017

מתוך דאגה לעתידה של העיר כולה ויכולתה לקלוט אוכלוסייה חדשה מבלי לפגוע באוכלוסייה שמתגוררת בשכונות הוותיקות, וכן רצון לקדם את שגשוגה, אנו מבקשים להתנגד לתוכנית “לוד – הרובע המערבי”. התכנית המוצעת מבקשת לשנות את היעוד החקלאי של שטח של כ-1,690 ד’ בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק לוד ממערב לשכונת גני אביב, לטובת הקמתה של שכונת מגורים חדשה בהיקף של יותר מ-11,150 יחידות דיור שתסופח לעיר לוד. עוד מציעה התכנית שטחי מסחר בהיקף של כ-32,890 מ”ר ושטחי תעסוקה בהיקף של כ-83,540 מ”ר.

תכנית לד/10000 באה לעולם באיחור רב אחרי שתכנית המתאר הקודמת לד/1000, אשר אושרה בשנת 1979, התיישנה. מאז, לוד התפתחה ללא יד מכוונת, דבר אשר פגע בעיקר בשכונות הוותיקות במרכז העיר. תכנית לד/10000 הופקדה להתנגדויות לפני כשנתיים אך טרם התקבלה החלטה בעניינה. התכנית, בה הושקעו משאבי ציבור רבים, אמורה להתוות “מסגרת תכנונית כוללת לעיר לוד, המאפשרת איכות חיים טובה לכלל תושבי העיר, סביבת מגורים ראויה, חיים עירוניים תוססים, מסחר, תרבות, שירותים קהילתיים ותעסוקה בסביבה בת קיימא”. התכנית מציעה לחזק דגם של עיר מכונסת סביב המרכז ההיסטורי שלה כדי להפוך אותו למוקד צמיחה לטובת כלל תושביה ושינוי תדמיתה. עוד דוגלת התכנית בתהליכים של התחדשות עירונית נרחבים אשר אמורים לספק, יחד עם בנייה במתחמים חדשים, מעל 9,150 יחידות דיור. תמ”ל/1053 המוצעת סותרת במהותה עקרונות אלה ואף עלולה למנוע את מימושם. גם אם תכנית לד/10000 אינה מושלמת יש מקום לשפרה אך לא לסתור אותה מכל וכל.

בעבר ניסו לקדם את העיר לוד באמצעות בניית שכונות לוויין “איכותיות” במטרה למשוך אל העיר אוכלוסייה חדשה. הניסיון, בלוד ובערים אחרות, הוכיח כי בניית שכונות חדשות כאלה לא תורמת כלל לפיתוח גרעין עירוני תוסס וחיוני, אלא כי ההפך הוא הנכון. התושבים הוותיקים החזקים, כמו גם התושבים החדשים, מעדיפים את השכונות החדשות ואילו מרכז העיר ממשיך להתרוקן ולהתפורר. אין כל סיבה לחשוב כי הפעם התוצאה תהיה אחרת.

לאור כל אלה, ועוד, יש לדחות את התכנית המוצעת תמ”ל/1053, או לחילופין להקטין את היקפה בשטח ובמספר יח”ד, באופן שגודל האוכלוסייה הצפויה להתגורר בשטחה יהיה בין 10% ל-15% מאוכלוסיית לוד של היום. כל מתחמי המגורים שייוותרו בתכנית המצומצמת יקושרו למתחמים המיועדים להתחדשות עירונית בתוך העיר, כך שהבנייה החדשה תהיה שלב הבינוי הראשון עבור הפרויקט המתחדש ולא תצא לפועל מבלי שבמקביל יקודם מיזם של התחדשות עירונית. עוד מוצע לקבוע כי גובה הבנייה למגורים יהיה תואם לבנייה מרקמית של 9 קומות וקומה נוספת לדירות גג, כדי שיהווה פתרון מגורים בר השגה עבור תושבי העיר לוד. יש להקפיד על כך שכביש 200 יבוצע באופן מידי והשלמתו תהווה תנאי למתן היתר בנייה ראשון בתחום התמ”ל.

רוצה להצטרף להתנגדות?

    1. יש להוריד את הקובץ (ותמל לוד – התנגדות מצומצמת סופית) ולמלא את כל הפרטים.
    1. עליך לחתום על הטופס בפני עו”ד.
  1. את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לפקס: 02-5954486 או לדוא”ל shifiso@iplan.gov.il

* רצוי להתקשר לאחד ממספרי הטלפון הבאים כדי לוודא שאכן ההתנגדות הגיעה: 02-5954480, 02-5954484, 02-5955940.

המועד האחרון להגשת התנגדות הוא יום ו’, 21.07.2017 (מומלץ להגיש לפני)