English | العربية

ועדת הפנים תידון מחר בהצעת הממשלה להסמיך את המדינה לבנות פרויקטים גדולים בלי תכנית מתאר, בלי היתרי בנייה ובלי צורך לעמוד בתקני בטיחות

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון מחר,  יום שלישי (5.11) בתיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון מס’ 102) שיאפשר למדינה ולרשויות מקומיות לבנות פרויקטים גדולים בלי צורך בתכנית מתאר, בלי היתרי בנייה ובלי צורך לעמוד בתקני בטיחות. הארגונים החברתיים והסביבתיים ב’מטה לתכנון אחראי’ הביעו את התנגדותם הנחרצת להצעת החוק והזהירו את הועדה מפני ההשלכות החמורות שלה.  

לפי התיקון, שר הפנים יוכל להעניק ל”פרויקט לאומי או פרויקט במחוז מסוים שהוא “בעל חשיבות לכלל המחוז” פטור מהצורך בתכנית מתאר שתאפשר את הקמתו וגם פטור מהצורך בקבלת היתרי בנייה לשם בנייתו. הסעיף קובע אמנם שהפטור יינתן רק בתנאי ש”העבודות והשימושים יהיו זמניים”, אבל לא מגדיר את המונח “זמני” ומותיר זאת לשיקול דעתו של שר הפנים.

המשמעות המעשית של הסעיף המוצע היא מתן פטור לרשויות השלטון לסוגיהן מהחובה לבצע עבודות בנייה רק מכוח תכנית מתאר שאושרה בהליכים הקבועים בחוק, הכוללים כידוע גם את הפקדת התכנית ושמיעת התנגדויות הציבור, ורק לאחר קבלת היתר בנייה. כך, שר הפנים יוכל למשל לקבוע כי הקמתה של תחנת כוח “זמנית” שתפעל במשך 10 שנים היא פרויקט לאומי, ועל כן ניתן יהיה להקים את תחנת הכוח הזאת – גם בלב יישוב עירוני או בצמוד אליו, כמו גם בלב שטח פתוח איכותי ואף בתוך שמורת טבע מוכרזת – בלי צורך באישורה של תכנית מתאר, בלי לשמוע את עמדות הציבור ולשקול את התנגדויותיו, ואפילו בלי צורך בקבלת היתרי בנייה. 

בנוסף,  התיקון מאפשר להקים את אותם המתקנים ללא עמידה בתקני בטיחות וללא עמידה בסטנדרטים מינימאליים בנושאים כמו עמידות בפני רעידות אדמה, נגישות לנכים, תנאים סניטריים.  כל התקנות והתקנים הללו חלים כיום רק כאשר בנייה מתבצעת בהיתר בנייה. כאשר בנייה נעשית בפטור מהיתר, כמו שסעיף 52 להצעת החוק קובע, המשמעות היא שהבנייה הזאת גם אינה כפופה עוד לתקני הבטיחות שקבע מכון התקנים הישראלי וגם לא למפרטים הטכניים שקבועים בתקנות התכנון והבנייה.

לקריאת הערות המטה לתכנון אחראי להצעת החוק_4.11.13