English | العربية

יש לדחות השינוי המוצע בחוק פינוי-בינוי (פיצויים)

הודעה לעיתונות

6 בדצמבר 2010

במכתב ששלחה ‘במקום’ אל חברי ועדת חוקה,חוק ומשפט, לקראת הדיון בהצעה לשנות את חוק פינוי ובינוי (פיצויים), נכתב כי “מדובר בשינוי מרחיק לכת, שעלול דווקא לאפשר למיעוט בבניין מגורים מסוים לכפות את דעתו על הרוב באותו בניין, המתנגד לפרויקט פינוי-בינוי”. לפיכך, מבקשת ‘במקום’ מחברי הועדה לדחות את השינוי המוצע.

כיום, כדי לבצע פרויקט פינוי-בינוי נדרשת הסכמתם של כל הדיירים בבניין. במקרה ש-80% מהדיירים מעוניינים בפרויקט, אבל זה לא יוצא אל הפועל בשל התנגדותם של 20% הנותרים, החוק התקף מאפשר לרוב לתבוע פיצויים מהמיעוט שהכשיל את פרויקט הפינוי-בינוי. חוק ההסדרים במשק 2010-2011 מבקש לשנות זאת, כך שבמקרה שבו רוב בעלי הדירות במקבץ שלם (ולא בבניין מגורים בודד, כפי שקובע החוק הקיים) הסכימו לפרויקט פינוי-בינוי, יהיה הרוב זכאי לפיצוי כספי מהמיעוט שהתנגד לכך ואשר בגללו לא יצא הפרויקט לפועל.

בפנייתה, מתארת ‘במקום’ מצב תיאורטי של מקבץ בן חמישה בנייני מגורים, אשר 90%-100% מבעלי הדירות בארבעה מהבניינים תומכים בפרויקט פינוי-בינוי, בעוד שרוב של 80% מבעלי הדירות בבניין החמישי מתנגד לכך. לפי השינוי המוצע, אומרים ב”במקום”, יוכל המיעוט בבניין החמישי לכפות, בעזרת הרוב בשאר הבניינים, את עמדתו על רוב בעלי הדירות בבניין החמישי ולאלץ אותם להסכים לפרויקט שהם מתנגדים לו על ידי הפעלת לחץ כלכלי (תביעת פיצויים).

לטענת ‘במקום’, מאחר שגם במצב החוקי הקיים, התנגדות של רוב הדיירים בבניין מסוים לא יכולה למנוע פרויקט פינוי-בינוי בבניינים אחרים, התיקון המוצע בחוק כלל אינו נחוץ, ונראה שתכליתו העיקרית היא לאלץ דיירים בבניינים, שרוב או חלק משמעותי מבעלי הדירות בהם אינם מעוניינים בביצוע פרויקט פינוי-בינוי, להסכים לכך.

יתר על כן, מזהירים ב’במקום’ כי השינוי המוצע עלול להוביל לכך שהרשויות יגדירו באופן שרירותי את המקבץ המיועד לפינוי-בינוי, במטרה להבטיח רוב בקרב הדיירים, על אף שידוע להן היטב כי מרבית בעלי הדירות במקצת המבנים מתנגדים לכך.

ניר שלו, חוקר בעמותת ‘במקום’, אומר כי “פרויקטים של פינוי-בינוי לא נחלו עד כה הצלחה בישראל, לרוב מסיבות שאינן קשורות כלל להתנגדותם של חלק מבעלי הדירות, אלא לבעיות תכנוניות הכרוכות בפרויקטים מעין אלה. מדובר בפרויקטים מורכבים, שמן הראוי לקיים לגביהם בדיקה זהירה ומדוקדקת במיוחד, ולכן השינוי המוצע לא יתרום לשינוי המצב”.

במקום – הערות לחוק ההסדרים 2010