English | العربية

לבטל את ההחלטה על הפקדת תכנית המתאר ירושלים 2000

הודעה לעיתונות

1 באוגוסט 2010

‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח פנו במכתב ליו”ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים ובו הם טוענים, כי טיוטת תכנית המתאר משמשת לפסילת תכנית בנייה רבות במזרח העיר וזאת למרות שהפקדתה בפועל מעוכבת כמעט שנתיים.

‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח בישראל פנו השבוע לרות יוסף, יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, בדרישה כי הוועדה המחוזית תבטל את החלטתה בדבר הפקדתה להתנגדויות של תכנית המתאר המקומית ירושלים 2000, ובמקביל תפסיק להסתמך על הוראות טיוטת התכנית בהחלטותיה לדחיית תכניות המוגשות לאישורה.

תכנית המתאר ירושלים 2000 אושרה להפקדה בחודש אוקטובר 2008 ע”י הועדה המחוזית, אשר חזרה על החלטתה במאי 2009. למרות זאת, מעוכבת התכנית בידי שר הפנים ומועד הפקדתה בפועל אינו נראה לעין.

חרף העיכוב בהפקדת התכנית, החלה הועדה המחוזית להתנות אישור תכניות מתאר מפורטות בעמידה בהוראות תכנית זו. מבדיקה שערכה עמותת “במקום” עולה, כי מ-2008, עת החלו רשויות התכנון להתייחס לתוכנית המתאר כאל מסמך מחייב, וכתוצאה ממדיניות זו, נדחו עד היום ע”י הוועדה המחוזית של ירושלים 12 תכניות, שהוגשו ע”י פלסטינים מירושלים המזרחית, לבניית כ-1,700 יח”ד בירושלים המזרחית. בהחלטותיה, קבעה הוועדה המחוזית במפורש, כי התכניות נדחו עקב אי-התאמתן לתכנית המתאר החדשה של ירושלים.

בפנייתם ליו”ר הועדה, מציינים הארגונים כי ההסתמכות על תכנית המתאר המקומית ירושלים 2000 לצורך אישור תכניות מתאר מקומיות הינה בניגוד לחוק התכנון והבנייה. חוק זה אינו מתיר הסתמכות על תכנית עתידית, אלא במקרים מיוחדים וספציפיים, וזה איננו המקרה ביחס לתכנית מתאר ירושלים 2000. עוד טוענים הארגונים, כי במצב הקיים עולה החשש, כי תכנית המתאר ירושלים 2000 מקבלת למעשה תוקף כאילו אושרה על פי דין, וזאת למרות שכלל לא אושרה ואף לא הופקדה, כך שהציבור לא זכה להכיר את פרטיה, להגיב לתוכנה ולהתנגד לאמור בה.

לדברי אפרת כהן-בר, רכזת תחום ירושלים המזרחית ב’במקום’, “מצוקת הדיור בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח העיר הולכת וגוברת מיום ליום וכבר כיום קיים מחסור של כ-10,000 יח”ד. תוכניות מפורטות שנערכות כחלק ממאמץ התושבים למצוא פתרונות דיור ראויים וחוקיים, נדחות כשאינן תואמות לתוכנית המתאר החדשה ולהוראות הכתובות בה. לאור העיכוב בהפקדת תכנית המתאר, יש לבטל זמנית את ההחלטה להפקידה ולפעול לאישור תכניות אשר יכולות להקל על מצוקה זו”.

לדברי עו”ד קרן צפריר מהאגודה לזכויות האזרח, “ועדות התכנון פועלות בניגוד לחוק כשהן מסתמכות על תכנית מתאר שלא אושרה כדין. מעבר לאי החוקיות שבמעשיהן, יש בכך פגיעה חמורה בתושבי ירושלים המזרחית, הסובלים מזה שנים רבות ממחסור חמור בתוכניות מתאר לשכונותיהם, מה שאינו מאפשר להם לקבל היתרי בניה ולבנות את בתיהם כחוק. במקום לעודד את תוכניות המתאר שמגבשים התושבים בעמל רב, דוחות ועדות התכנון את התוכניות בגלל תוכנית עתידית שנויה במחלוקת, שטרם אושרה, ובכך מוסיפות חטא על פשע. באשר להסתמכות על תוכנית מתאר ירושלים 2000, על רשויות התכנון להבין, כי שיתוף הציבור בשלבי התכנון, באמצעות מתן פומבי לתכנית ושמיעת התנגדויות, הוא זכות בסיסית העומדת לתושבים, אשר איננה ניתנת לביטול או עקיפה”

מכתב עיכוב תכנית ירושלים 2000