English | العربية

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

פרסום חדש של עמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’

הודעה לעיתונות, 17 ביוני 2014

סקר חדש של עמותת ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’ מציע לראשונה מאגר מידע עדכני ומקיף אודות השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית – המכשולים וההזדמנויות בתכנון. הסקר מרכז מידע לגבי המצב הפיסי של השכונות ולגבי התוכניות החלות בהן. מטרתו – שיפור איכות החיים בשכונות באמצעות הרחבת אפשרויות הפיתוח בהן והתאמת תשתית התכנון לצורכי התושבים . הסקר מתפרסם במקביל בשלוש שפות – ערבית, עברית ואנגלית.

הכנת הסקר ערכה מספר שנים והתבססה על פגישות עם תושבים ומחקר מקיף של מאות תכניות. ביחס לכל אחת מהשכונות נבחנה תשתית התכנון אל מול המצב הקיים בפועל בשטח והתבהרה התמונה העדכנית לגבי המצב התכנוני. בין המידע שנאסף: ייעודי קרקע בתוכניות קיימות ואלו שבהליכי תכנון; נקודות ממשק וסתירות בין המצב בשטח לבין ייעודי הקרקע בתוכניות; נקודות ציון שכונתיות חשובות; והיסטוריה של השכונות.

מתוך הסקר עולה כי מאז 1967 ועד היום נכנסו לתוקף כ-800 תכניות מתאר מקומיות (ברמת פירוט שונה). רק כ-160 מהתוכניות הן יוזמה ציבורית והשאר, כ-640 תכניות, הן תכניות קטנות ביוזמת התושבים שאושרו כולן בעשור וחצי האחרון. כמו כן, נמצא כי רק 14% משטח ירושלים המזרחית מיועדים לבנייה למגורים עבור האוכלוסייה הפלסטינית, אף על פי שהיא מהווה כ-40% מאוכלוסיית העיר.

כיום, תושבי השכונות הפלסטיניות נאלצים להסתפק בכ- 48,000 יחידות דיור, שהן כרבע מיחידות הדיור בכל השטח המוניציפלי של העיר. ההערכה היא כי קיימות עוד כ-20,000 יחידות דיור שנבנו ללא היתרים ועדיין חסרות אלפי יחידות דיור בכדי לענות על הצרכים של האוכלוסייה כבר היום, ללא ההתייחסות לצרכים העתידיים.

אדריכלית שרי קרוניש, שותפה לעריכת הסקר ‘בעמותת במקום’: “הסקר מניח על השולחן גישה תכנונית אלטרנטיבית עבור השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. זה אקטיביזם תכנוני המבוסס על ידע מקיף ויסודי. אנחנו מציעים הרחבה של הידע המקומי, על האנשים והמקומות שמעבר להזנחה, והפיכת הידע לחזון. קידום צדק מרחבי באמצעות תכנון ראוי הצומח מהשטח ומותאם לצרכיו.”