English | العربية

עין אל-ג’וויזה, אל-וולג’ה

הכפר אל-וולג’ה הוא כפר פלסטיני המשויך היום בחלקו לגדה המערבית (שטחי B ושטחי C) ובחלקו לעיריית ירושלים. השטח הבנוי של הכפר, כולל החלק הירושלמי, נמצא בצד הפלסטיני של מכשול ההפרדה. חלק מהאדמות החקלאיות נותר בצד הישראלי של הגדרובתוך השטח המוניציפלי של ירושלים. בשנים האחרונות, הייתה בעין אל-ג’וויזה (החלק ה”ירושלמי” של הכפר) עליה במספר צווי ההריסה, ואף בהריסות בפועל. זאת למרות ניסיון של התושבים להסדיר תכנונית את השכונה.

במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים, עמלו תושבים אל-וולג’ה על תכנית כוללת לכפר שבסופו של דבר פוצלה לשלושה חלקים בהתאם לרשויות התכנון השונות. כך, בשנת 2009 הוגשה לוועדה המחוזית ירושלים תכנית מתאר לעין אל-ג’וויזה. התכנית נדחתה על הסף, מבלי שפרטיה נדונו או שעורכיה נדרשו לתקנה, ומאז שרויים תושבי הכפר בהליכים משפטיים מתמשכים. כיום, כ-40 בתים מוגנים מתוקף צו מניעה של בית משפט, אך צווים נוספים מתקבלים מעת לעת.

עמותת במקום מסייעת בליווי ההליכים המשפטיים בתאם לצורך.

ביולי 2014 הוגשה לבית המשפט חוות דעת תכנונית המתארת את המצב התכנוני בכפר ואת התכניות השונות החלות בה, לרבות  5RJ שהיא תכנית מתקופת המנדט הבריטי (1944) שעדיין תקפה במקום. לקריאת חוות הדעת מ-2014, לחצו כאן.

בפברואר 2019 הוגשה חוות דעת נוספת, הפעם גם לוועדה המחוזית ירושלים, העוסקת – לבקשת הוועדה – בשינויים שחלו בשטח מאז הדחייה על הסף של תכנית התושבים ב-2009.  המדינה טענה בסיכומים שהוגשו לבית המשפט כי המסמך כולל “פגמים מהותיים” מבלי לפרט מהם פגמים אלה. בינתיים, בזכות חוות הדעת, הושגו שתי הארכות לצו המניעה – הארכה השנייה הושגה בספטמבר 2019.

לקריאת חוות הדעת מ-2019, לחצו כאן.