English | العربية

עתירה לבג”ץ נגד עיכוב התכנית להרחבת לקיה

הודעה לעיתונות

27 במרץ 2011

עמותת ‘במקום’ ונציגי הישוב לקיה בעתירה לבג”ץ: עיכוב הדיון בתכנית להרחבת לקיה על ידי שר הפנים – התערבות בלתי-סבירה בהליך התכנוני

עמותת ‘במקום’ ונציגי הישוב לקיה, הגישו עתירה לבג”ץ המבקשת כי ביהמ”ש יורה על קידום לאלתר של התוכנית להרחבת העיירה הבדואית לקיה, המעוכבת זה חודשים רבים על ידי שר הפנים.

בשנת 2006 החל קידום תכנית מתאר מקומית להרחבת לקיה, אשר נועדה לתת מענה למצוקת הדיור הקשה ביישוב. התכנית כוללת פוטנציאל פיתוח של למעלה מ-2,200 יח”ד ועוד כ-130 דונם המיועדים לתעשייה קלה ומלאכה. מדובר בתוכנית חיונית לתושבי היישוב והאזור כולו, הסובלים ממצוקה קשה של היצע של יחידות דיור. התכנית המפורטת עברה את כל שלבי התכנון, כולל דיון בהתנגדויות, והיא כשירה לאישור סופי כבר משנת 2009, אך אישור זה מותנה בתיקון תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום.

מנהל התכנון במשרד הפנים, הוועדה המחוזית במחוז דרום וכן כל הגורמים הנוגעים בדבר, תמכו בתיקון הדרוש שאכן הוכן (תיקון 74 לתוכנית המתאר המחוזית דרום), כדי לאפשר את הרחבתה של לקיה ולתת מענה לצורכי תושביה. אולם, ביוני 2010 הקפיאה המועצה הארצית את הדיון לבקשת שר הפנים, שביקש כי “יתאפשר לו לגבש את עמדתו”. מאז ועד היום, זה 10 חודשים, ממתינה המועצה הארצית לעמדתו.

יצוין כי עד לבקשת השר, קודם תיקון 74 תוך שישה חודשים בלבד. זהו פרק זמן קצר יחסית, המשקף את הכרת גופי התכנון בנחיצות התוכנית, ואת היותה בלתי שנויה במחלוקת מבחינה מקצועית-תכנונית. תיקון 74 נועד גם לאפשר את הקמתה של ‘קריית המודיעין’ בנגב. יש לציין, כי היבט זה של תיקון 74 קודם ללא עיכוב ותוכנית קרית המודיעין הופקדה כבר להתנגדויות.

לטענת העותרים, המיוצגים על יד עו”ד ישי שנידור, מדובר בהתנהלות בלתי סבירה באופן קיצוני, הן לפי דיני המשפט הציבורי הכלליים והן לפי דיני התכנון והבנייה. משמעות התנהלותה של המועצה הארצית היא מתן פתח להתערבות ומעורבות בלתי מותרת של השר בהליך התכנוני.

העותרים מבקשים מביהמ”ש להורות למועצה הארצית להעלות לדיון ללא דיחוי את התיקון שיאפשר את יישום תכנית המתאר המקומית לישוב לקיה, וכתוצאה מכך את הרחבתו של הישוב, מבלי להמתין עד בוש לעמדת השר, אשר יוכל להעביר את עמדתו עד למועד הדיון שייקבע.

לדברי סזאר יהודקין, מתכנן ערים מעמותת ‘במקום’, “המצב הנוכחי לא רק פוגע בעצמאות מוסדות התכנון, אלא גם ביכולתו של הישוב לקיה להתפתח ולהציע בתחומו פתרונות דיור לטובת תושבי המקום שכעת סובלים ממצוקת דיור רבה בשל העדר פתרון התיישבותי ראוי. התיקון האמור לתכנית המתאר המחוזית מוסכם הן על כל מוסדות התכנון הרלוונטיים והן על תושבי לקיה עצמם, ולכן יש לפעול לקידומו באופן מיידי”.

עתירה נגד עיכוב התכנית להרחבת לקיה

לקריאת עדכון ביחס לפסק הדין, הודעה לעיתונות 26.10.2011