English | العربية

עתירה תקדימית: הוד”ל אינן מפעילות את סמכויותיהן בנושא דיור בר השגה

הודעה לעיתונות

23 במאי 2012

הקואליציה לדיור בר השגה בעתירה תקדימית נגד הוד”לים: הוועדות לדיור לאומי אינן מפעילות את סמכויותיהן בעניין דיור בר השגה.

הקואליציה לדיור בר השגה עתרה ב 23.5.12 לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד הוועדה לדיור לאומי במחוז ירושלים, בדרישה לחייב את הוועדה לדון מחדש בתוכנית להרחבת שכונת מלחה בעיר, ולקבוע בה הוראות לדיור בר השגה. העותרים מבקשים מבית המשפט באופן תקדימי, לבחון את האופן בו מפרשות ומיישמות הוועדות לדיור לאומי ברחבי הארץ את הוראות החוק בדבר דיור בר השגה. זאת לאור התעלמותן הגורפת של הוועדות מסמכותן לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה.

האגודה לזכויות האזרח, במקום, האגודה לצדק חלוקתי ואיתך – מעכי, החברות בקואליציה לדיור בר השגה, הגישו הבוקר עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, בדרישה לשוב ולדון בתוכנית להקמת 397 יחידות דיור בשכונת מלחה בעיר (תוכנית מס’ 12736 – מורדות מלחה), ולהורות לוועדה לייעד קרקע בתכנית לדיור בהישג יד להשכרה, לקבוע הוראות בעניין מחיר ההשכרה, תנאי ההשכרה והזכאים. כמו כן, הקואליציה דורשת להעמיד את גודלן של יחידות הדיור הקטנות בתכנית על 75 מ”ר לכל היותר, כהוראות החוק.

חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (חוק הוד”לים), הוצע על ידי הממשלה במטרה לתת מענה למצוקת הדיור בישראל. נוסח החוק ספג ביקורת ציבורית נוקבת, בטענה שהוא אינו נותן מענה לכלל שכבות האוכלוסייה, והחשש הוא שיקודמו דרכו שכונות לאוכלוסיות אמידות בלבד. לאור הביקורת הציבורית שונה נוסח החוק, ונוספה בו סמכות תקדימית לייעד במסגרת הוד”לים קרקע לדיור בהישג יד להשכרה וסמכות לקבוע את מחיר ההשכרה, תנאיה והזכאים לה. הממשלה ויו”ר הוועדה, ח”כ כרמל שאמה הכהן, התחייבו אז, כי השינוי בחוק אינו רק בגדר כותרת ריקה מתוכן או ניסיון להשקיט את הביקורת הציבורית.

אלא שתשעה חודשים לאחר שנכנס חוק הוד”לים לתוקף, נראה שהועדות לדיור לאומי מתעלמות מהוראות החוק בדבר דיור בר השגה באופן גורף – למיטב ידיעתנו, לא הפעילה אף ועדה לדיור לאומי בשום תוכנית דיור, את סמכותה לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה. גם בתכנית להרחבת שכונת מלחה, החליטה וד”ל מחוז ירושלים שלא לקבוע ייעוד של דיור בהישג יד להשכרה, זאת בלי שהתקיים דיון רציני בנושא.

לדברי עו”ד גיל גן מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח וחבר בקואליציה לדיור בר השגה, “הציבור נאבק למען צדק חברתי וצדק חלוקתי במקרקעי המדינה, ולמען הזכות לדיור בר השגה. הכנסת הקשיבה לציבור, הסמיכה את הועדות לקבוע הוראות לדיור בר השגה, אך הועדות לדיור לאומי מתעלמות מכך. למעשה, הוועדות הפכו סמכות זו לאות מתה”.

עקב המציאות שנוצרה, מבקשת הקואליציה לדיור בר השגה באופן תקדימי מבית המשפט, להפעיל ביקורת שיפוטית על האופן בו מפרשת ומיישמת הוד”ל במחוז ירושלים את הוראות החוק. כפי שנטען בעתירה, “הביקורת השיפוטית נדרשת לאור התעלמותה הגורפת של הוועדה, כמו גם כל יתר הוועדות לדיור לאומי במחוזות האחרים, מסמכותה לייעד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה, ומחובתה להפעיל את הסמכות בצורה עניינית וסבירה. התעלמות זו עומדת בסתירה ללשון החוק, לתכלית החוק ולכוונת הכנסת.”

ב 15.7.12 הוגשה עתירה נוספת, בנימוקים דומים, כנגד תכנית מורדות משואה.

עתירה נגד ודל ירושלים תכנית משואה