English | العربية

תגובת ‘במקום’ לדו”ח מבקר המדינה בנושא “גן המלך”

הודעה לעיתונות

המצב המתואר בדו”ח הוא תוצאה של מדיניות תכנון מפלה ארוכת שנים לדברי ‘במקום’, הסדרת רישום המקרקעין בירושלים המזרחית ושיתוף הציבור בהליכי התכנון הם הכרחיים להשגת פתרון ראוי והולם למצוקת הדיור ההולכת ומחריפה.

דו”ח המבקר בנושא מצביע על הקשר המהותי שבין בנייה בלתי-חוקית לבין תכניות שאינן מתחשבות בצרכי הציבור. כאשר התכניות אינן מקצות אזורים לבנייה למגורים, הרי שלתושבים אין אפשרות אחרת מלבד לבנות באופן לא-חוקי, שכן אחרת יוותרו ללא קורת גג ויאלצו לחיות ברחוב. חשוב להדגיש, כי הדבר נכון לגבי כל השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, לאור מדיניות תכנון מפלה שנקטו רשויות המדינה לאורך השנים.

בהתייחסו לסיבות להיקף הבנייה הבלתי-חוקית בירושלים המזרחית, מן הראוי היה שמבקר המדינה יעניק משקל רב יותר לקושי הרב הקיים בקבלת היתרי בנייה. קושי זה נובע מכך שבתכניות קיימות אפשרויות הבנייה למגורים הן מצומצמות מאוד. סיבה נוספת לקושי זה היא סוגיית רישום הבעלות על הקרקעות, אשר ללא הסדרתה, הקושי בקבלת היתרי בנייה ייוותר בעינו.

על רשויות המדינה, ובראשן עיריית ירושלים, לקחת לתשומת ליבן וליישם את דברי מבקר המדינה בנוגע לחשיבות שיתוף הציבור בתהליך הכנת התכניות. רק דרך שיתוף האוכלוסייה הפלסטינית בגיבוש התכניות לשכונותיה ניתן יהיה להשיג פתרון ראוי והולם למצוקת הדיור ההולכת ומחריפה.