English | العربية

תגובת ‘במקום’ על אישור תכנית המתאר לתל-אביב

הודעה לעיתונות, 9 לספטמבר 2015

אדר’ יעל פדן מעמותת ‘במקום’: “אין בעיה שתכנית מתאר חורגת במקרים מיוחדים מהכללים שהיא קובעת. הבעיה מתחילה כשהחריגה היא לטובת החזקים ביותר. מגדלי מגורים אינם בהישג ידה של מרבית האוכלוסייה, ורק העשירים ביותר יוכלו להתגורר בהם. בניית מגדלים סותרת את מטרות התכנית המוצהרות – יצירת עיר הטרוגנית, עיר לכלל תושביה. הנפגעים ממשבר הדיור אינם קהל היעד של המגדלים הללו. ככל שהבניין גבוה יותר הוא דורש מערכות טכניות מורכבות יותר ולכן חוץ מהקניה והשכירות גם ההוצאה החודשית על התחזוקה – תהיה גבוהה יותר. שיקולי רווח יזמי גוברים כאן על שיקולים חברתיים

לפרטים נוספים:

אדר’ יעל פדן: 054-5922019