English | العربية

תגובת הארגונים החברתיים לדו”ח המבקר בנושא הועדה לתשתיות לאומיות

הודעה לעיתונות

הארגונים החברתיים – במקום-מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה לזכויות האזרח בישראל והאגודה לצדק חלוקתי – בתגובה לדו”ח מבקר המדינה בנושא הות”ל: דו”ח המבקר מהווה הוכחה נוספת כי הרפורמה בתכנון והבנייה תרע את  המצב הקיים ועלולה להביא לנזקים בלתי-הפיכים.

קריאת דברי המבקר בנושא הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (הות”ל) צריכים להדליק נורה אדומה בכל הנוגע לרפורמה המתוכננת בתכנון והבנייה בישראל. את רוב הביקורת המוצגת בדו”ח בנוגע לות”ל ניתן להשמיע גם כנגד כלל מערכת התכנון, ולכן התמונה המצטיירת מדו”ח המבקר הינה מדאיגה ביותר.

בעוד המבקר מצביע על כך שתכניות רבות מוגשות לוועדה לפני שבשלו התנאים לכך וכי חלקן אינן מקודמות בשל מחלוקות בין הרשויות, הרי שהצעת חוק התכנון והבנייה החדשה אינה מתייחסת כלל לבעיות אלו ולהשלכותיהן.

בנוסף על כך, קביעת המבקר כי לקיצור משך הזמן שבו יכול הציבור להשיג על התכניות הייתה תרומה שולית לייעול הליכי התכנון חייבת להביא את מנסחי הצעת החוק להבנה, כי אסור שקיצור ההליכים יבוא על חשבון טובת הציבור ושיתופו. בהקשר זה ראוי לציין, כי במהלך כל הדו”ח מדגיש המבקר את חשיבות שיתוף הציבור בהליכי התכנון. לאור העובדה כי הצעת החוק החדשה תביא לפגיעה רחבה ביכולת הציבור לקחת חלק בכלל תהליכי קבלת ההחלטות במערכת התכנון, יש לקוות כי מנסחי החוק יפנימו את חשיבות עקרון זה, ויפעלו לתיקון החוק בהתאם.

המבקר אף מציין את בעייתיות היעדר הייצוג ההולם לנשים ולערבים בוועדה ולעובדה שבוועדה לא מכהן מזה שנים רבות נציג ציבור. בעיה זו תחמיר באם תאושר הצעת חוק התכנון והבנייה החדשה במתכונתה הנוכחית, שכן היא מבטלת כמעט לגמרי את נוכחותם של נציגי הציבור ונציגי קבוצות מיעוט בועדות השונות.

דו”ח המבקר מהווה הוכחה נוספת כי הרפורמה המתוכננת בתכנון והבנייה בישראל תרע את המצב הקיים ועלולה להביא לנזקים בלתי-הפיכים. על מקדמי החוק, ורה”מ בראשם, לעצור את קידום הצעת החוק במתכונתה הנוכחית ולפעול לבחינה מחודשת של הרפורמה המוצעת.