English | العربية

תושבי קלנסווה הגישו 1500 התנגדויות לתכנית המתאר לעיר

הודעה לעיתונות

6 בספטמבר 2011

תושבי העיר קלנסווה הגישו מעל 1,500 התנגדויות לתוכנית המתאר לעיר: “תכנית המתאר החדשה לא עונה על מצוקות הדיור והתכנון החמורות של התושבים”. בהתנגדות נוספת, שהגישו הוועד העממי של תושבי קלנסווה, ‘במקום’ והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, נטען כי התכנית אינה עונה על מצוקות הדיור החמורות בקרב האוכלוסייה הצעירה בעיר ומגבילה את אפשרויות הפיתוח העתידי של העיר.

‘במקום’ יחד עם תושבי העיר קלנסווה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הגישו בספטמבר 2011 התנגדות לתכנית המתאר החדשה לעיר. המתנגדים דורשים לדחות את התוכנית על הסף ולהורות על עריכתה מחדש כך שתתאים לצרכי האוכלוסייה ותיערך בשיתוף הציבור.

על פי הצהרות הרשויות, תכנית המתאר לעיר אמורה לשרת כ-26,000 תושבים ולהגדיר יעדי פיתוח מקומיים עד לשנת 2020. בפועל, מתנגדי התכנית מצביעים על כשלים קריטיים בהנחות היסוד של התכנית וטוענים כי התכנית אינה מתאימה לצרכים העתידיים של התושבים.

כבר כיום, אחת הבעיות המרכזיות של העיר קלנסווה היא העדר אפשרויות מגורים עבור זוגות צעירים בעיר. בדומה לרוב הישובים הערביים בישראל, שטחי הפיתוח של העיר מוגבלים לקרקעות שבבעלות פרטית ללא הקצאת קרקעות מדינה. גם תכנית המתאר הנוכחית מתעלמת מהצורך להקצות קרקעות לקבוצות האוכלוסייה שאין בבעלותם קרקע פרטית וכך מוצאים עצמם התושבים הצעירים ללא אפשרות להקים בית וללא אפשרויות למגורים בשכירות.

מגישי ההתנגדות קוראים לרשויות התכנון לאפשר פיתוח של מתחמים נוספים מתוך הקרקעות הפרטיות של תושבי העיר. במקביל, הם דורשים להרחיב את תחומי השיפוט של קלנסווה על ידי הקצאת קרקעות מדינה שסמוכות לה ולהקצות אותן לפיתוח שכונות חדשות, תוך עידוד בנייה להשכרה לזוגות צעירים והבטחת פתרונות מגוונים של דיור בר השגה.

ההנחות ביחס לשנת היעד והתחזית לגידול האוכלוסייה עליהן מבוססת התוכנית הן קריטיות, בין השאר, לתכנון נכון של היקף יחידות דיור הדרושות לעיר. אולם התושבים מתריעים כי תחזית גודל האוכלוסייה עד 2020, עליה מבוססת התכנית, איננה ריאלית. התחזית של כ-25,560 תושבים עד שנת היעד הנ”ל איננה לוקחת בחשבון כי בעת הכנתה של תוכנית ארוכת טווח נדרש מקדם ביטחון של 25% לצורך חישוב מספר יחידות הדיור, היקף מבני הציבור שיידרש, נפחי התנועה ועוד. על פי חישוב זה, תחזית האוכלוסיה לקראת שנת היעד 2020 צריך להיות 32,000 תושבים.

יתרה מזו, מגישי ההתנגדות מעריכים כי התוכנית תקבל תוקף, במקרה הטוב, לא לפני 2012. במצב זה יוותרו רק 8 שנים עד למיצוי אפשרויות הפיתוח שמציעה התוכנית. מאחר שהכלל הוא כי תוכנית נערכת בראייה של 20 שנים קדימה ממועד אישורה, שנת היעד של התוכנית צריכה להיות 2035, וצפי האוכלוסייה הנגזר מיעד זה יהיה כ-48,000, כלומר, כמעט כפול מגודל האוכלוסייה המוצע כעת. בהתאם לכך, מצביעים הארגונים והתושבים על מחסור עתידי של כ-7,500 יחידות דיור, עבורן יהיה צורך בכ-2,500 דונם של קרקע פרטית וציבורית זמינים שאינם קיימים בתכנית המוצעת.

מתכנן הערים סזאר יהודקין מ’במקום’ מציין, כי “תהליך כתיבת תכנית המתאר של העיר ארך שמונה שנים- זמן רב למדי במונחים תכנוניים. אף על פי כן, רשויות התכנון לא נענו לבקשות התושבים לשתף אותם, הלכה למעשה, בתהליך ולא נענו לפנייה שלהם ושל ראשי העיר להיפגש איתם כדי להציג בפניהם את התכנית לפני הפקדתה. הערותיהם של תושבי העיר אף לא נלקחו בחשבון ולא קיבלו ביטוי בגרסה הסופית של מסמכי התכנית. מדובר בתכנית שאינה מתייחסת כלל לאוכלוסייה שלמענה היא נערכה: לא מבחינת מטרות התכנית והפתרונות שהיא אמורה לתת, ולא מבחינת ההיענות להערות שהתקבלו במהלך התכנון”.

קלנסוה – התנגדות 09-2011