English | العربية

התנגדויות

חוק התכנון והבנייה בישראל אינו מחייב את שיתוף הציבור בהליך התכנון עצמו, אך משהושלמה תכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית להגיש לה התנגדות. לעיתים קרובות נודע על יוזמות בנייה ופיתוח אשר עלולות לפגוע קשות בתושבים וכדי לנסות למנוע את הנזק, ניתן להיעזר בהתנגדות. הציבור יכול להתנגד לכל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אך אינו רשאי להתנגד לתכניות מתאר ארציות. לפרטים נוספים ראו דפי המידע באתר

דריג’את – הכרה תקדימית ביישוב כפרי ערבי בנגב

התנגדות, 2002

הכפר דריג’את השוכן מערבית לתל ערד, הוקם לפני כ- 200 שנה, עת קנו תושביו את הקרקע מבדווים בסביבה. למרות שמעולם לא הוכר על ידי רשויות המדינה, הפך הכפר ליישוב משגשג, שאין בו כמעט אבטלה ומרבית תושביו מתפרנסים מחקלאות וממקצועות חופשיים שונים. במסגרת התכנית להקמת שבע נקודות יישוב חדשות לאוכלוסייה הבדווית בנגב, הוחלט להקים במקום עיירה בשם מרעית. במסגרת תכנית המתאר היה אמור הכפר דריג’את להיכלל בישוב החדש ולהפוך לאחת משכונותיו. תושבי הכפר פנו אל האגודה לזכויות האזרח ואל ‘במקום’, בבקשה לסייע להם בהגשת התנגדות לתכנית.