English | العربية

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

במהלך כשלוש שנים, ערכה ‘במקום’, סקר בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. מטרת הסקר הינה יצירת בסיס מידע שימושי ועדכני עבור תושבים ומתכננים המעוניינים בפיתוח השכונות. בנוסף, מהווה הסקר כלי משמעותי בסיוע התכנוני שמגישה ‘במקום’.

המידע שנאסף בסקר כונס ל-18 ‘כרטיסי שכונות’ – מעין תעודות זהוי שכונתיות, המהווים סיכום של המידע המקיף שנאסף. לצד כל אחד מהם הוכנה מפה נלווית. כרטיס המבוא מצורף לכרטיסי השכונות לשם מתן רקע כללי על ירושלים המזרחית ועל נושאים מרכזיים המשפיעים על השכונו השונות. הסקר זמין בשלוש שפות – עברית, ערבית ואנגלית.

אבו תור – סקר שכונה מורחב

שכונת אבו תור נמצאת מערבית לסילואן, בסמוך לקו הפסקת האש משנת 1949. השכונה מורכבת כיום משני חלקים אשר תפקדו בעבר כיחידה אחת. החלק המערבי נכבש ב-1948 על ידי ישראל, וקיבל את השם הרשמי החדש “גבעת חנניה.” החלק המזרחי של השכונה, בו נעסוק בהרחבה בסקר זה, נכבש ב- 1948 על ידי ירדן והמשיך להתפתח לכיוון מזרח. למרות החיבור המינהלי המחודש, לאחר הכיבוש הישראלי ב- 1967, ולמרות הקירבה הגאוגראפית, שני חלקי השכונה הם בפועל שתי שכונות נפרדות לחלוטין.