English | العربية

סקר השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

במהלך כשלוש שנים, ערכה ‘במקום’, סקר בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית. מטרת הסקר הינה יצירת בסיס מידע שימושי ועדכני עבור תושבים ומתכננים המעוניינים בפיתוח השכונות. בנוסף, מהווה הסקר כלי משמעותי בסיוע התכנוני שמגישה ‘במקום’.

המידע שנאסף בסקר כונס ל-18 ‘כרטיסי שכונות’ – מעין תעודות זהוי שכונתיות, המהווים סיכום של המידע המקיף שנאסף. לצד כל אחד מהם הוכנה מפה נלווית. כרטיס המבוא מצורף לכרטיסי השכונות לשם מתן רקע כללי על ירושלים המזרחית ועל נושאים מרכזיים המשפיעים על השכונו השונות. הסקר זמין בשלוש שפות – עברית, ערבית ואנגלית.

ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה

סקר תכנוני, דצמבר 2008

כדי לקדם את התכנון בשכונת ג’בל מוכבר שבירושלים המזרחית, ערכה ‘במקום’, בשיתוף עם נציגים מהשכונה, סקר תכנון במהלך 2007 ו-2008. בסקר נאסף חומר רב בכל הקשור למצב השכונה, מצב התכניות החלות עליה, צרכי התושבים, רצונות התושבים והקשיים בהם הם נתקלים בחיי היומיום. החומר רוכז במסמך המגדיר כיווני תכנון ופיתוח מומלצים.